Translations

Scroll to the top

Afsnit 6: Ansvarsforsikring

 • § 17-33. Farefeltet

  Assurandøren dækker ansvar og andre tab som nævnt i § 17-34 til § 17- 46, såfremt det er opstået i direkte forbindelse med driften af det fartøj, forsikringen gælder. Hvis et fartøj anvendes som snurpefartøj, omfatter forsikringen også ansvar pådraget af de øvrige fartøjer på samme nothold.

  Forsikringen omfatter både krigsfare og fare på søen, jf. § 2-8 og § 2-9. § 15-5, § 15-6 og § 15-8 gælder ligeledes.

  View CommentaryGo to full Commentary page

  Clause 17-33. Perils covered

  Sub-clause 1, first sentence specifies the perils covered by the insurance as losses mentioned in Cl. 17-34 to Cl. 17-46. The provision reflects the basic principle that the P&I insurance only covers liability and other losses which are specifically stated. In other words, this is not a general...

 • § 17-34. Ansvar for personskade

  Assurandøren dækker forsikredes ansvar som følge af skade på person eller tab af liv, samt ansvar for bjærgningsløn ved redning af liv. Forsikredes ansvar overfor mandskabet eller deres efterladte for hyre ved forlis, død, sygdom eller skade er dog ikke dækket.

  Forsikredes ansvar for tab af liv eller skade på passagerer er kun dækket, hvor det fremgår af forsikringsaftalen eller af senere skriftlig aftale mellem assurandøren og forsikringstageren.

  View CommentaryGo to full Commentary page

  Clause 17-34. Liability for personal injury

  Sub-clause 1 defines the cover in the event of personal injury or loss of life. The main rule in the first sentence affords a very comprehensive cover. If the injury is “sustained in direct connection with the operation of the vessel covered by the insurance”, the insurer covers the assured’s...

 • § 17-35. Ansvar for tingsskade

  Assurandøren dækker forsikredes ansvar som følge af skade på eller tab af genstand, som ikke tilhører forsikrede.

  Herfra undtages ansvar for:

  • omkostninger ved reparation af emballage, ny emballering, sortering og lignende foranstaltninger, der skal anses som led i opfyldelsen af en transportforpligtelse,
  • skade på eller tab af skibsudstyr, fiskeredskaber eller andet udstyr, der er lånt, lejet eller købt med salgspant, eller som tilhører befragter af fartøjet,
  • skade på eller tab af genstande, som tilhører mandskabet eller andre personer, der følger med fartøjet og har deres virksomhed ombord.
  • tab opstået under skibets anløb af indretning for opbevaring af levende fisk. Med et anløb menes ankomst, ankring, arbejdsudførelse, losning, lastning og afgang,
  • skade på eller tab af levende fisk, som transporteres ombord i fartøjet,
  • skade på eller tab af last som følge af lækage i et træskib.
  View CommentaryGo to full Commentary page

  Clause 17-35. Liability for property damage

  The Clause was amended in 2016 by adding new letters (d), (e) and (f) to sub-clause 2. The said letters are identical to previous sub-clause 2 (b), (c) and (a) respectively. Sub-clause 3 was consequently deleted. The following sentence was added to new letter (d) "By a call is meant arrival,...

 • § 17-36. Beskrivelsesansvar

  Assurandøren dækker forsikredes ansvar for mangelfuld eller forkert beskrivelse af godset eller andre forkerte oplysninger i konnossement eller lignende dokumenter, medmindre forsikrede eller fartøjets fører har kendskab til, at dokumentet indeholder en forkert beskrivelse af lasten, lastens mængde eller lastens tilstand.

  View CommentaryGo to full Commentary page

  Clause 17-36. Liability for description

  The first sentence establishes that the insurer covers the assured’s liability for inadequate or incorrect description of the goods or other incorrect information in the bill of lading or similar document. In principle, the liability covers all types of liability under bills of lading. If liabili...

 • § 17-37. Udleveringsansvar

  Assurandøren dækker forsikredes ansvar for udlevering af transporteret gods til uberettiget modtager.

  Assurandøren svarer imidlertid ikke for ansvar, tab og omkostninger som følge af, at godset er udleveret til en person uden fremlæggelse af behørigt konnossement, medmindre godset er transporteret af forsikrede under et ikkenegotiabelt dokument, og udleveret som angivet i dokumentet, og forsikrede kan blive gjort ansvarlig efter et negotiabelt dokument udstedt af eller på vegne af en anden end forsikrede for transport af godset dels på forsikredes fartøj, dels på et andet fartøj.

  View CommentaryGo to full Commentary page

  Clause 17-37. Liability for the misdelivery of goods

  The cover of the assured’s liability for wrongful delivery is on inter alia Gard’s P&I Conditions. The basic principle is admittedly still that the assured’s liability for wrongful delivery is covered, see sub-clause 1 . However, due to sub-clause 2, this principle will in reality only be relevan...

 • § 17-38. Fælleshavaribidrag

  Assurandøren dækker forsikredes tab ved at han som følge af brud på fragtaftalen er afskåret fra at opkræve lastens bidrag i fælleshavari.

  Assurandøren dækker også forsikredes nødvendige omkostninger ved inddrivelsen af lastens bidrag.

  View CommentaryGo to full Commentary page

  Clause 17-38. General average contributions

  Sub-clause 1 establishes that the insurer covers the assured’s loss resulting from his being precluded from claiming cargo’s contribution in general average by reason of a breach of the contract of affreightment. In the event of general average, the assured will normally be entitled to recover...

 • § 17-39. Ansvar for fjernelse af vrag

  Assurandøren dækker forsikredes ansvar for fjernelse af vrag, såfremt sådan fjernelse er pålagt af myndighederne. Assurandørens ansvar omfatter forsikredes ansvar for bortskaffelse og destruktion.

  View CommentaryGo to full Commentary page

  Clause 17-39. Liability for removal of wrecks

  The first sentence of the provision provides that the insurer shall cover the assured’s liability for removal of wrecks, provided such removal is ordered by the authorities. If the assured becomes liable for the removal of a wreck, it is normally because the vessel has been involved in a collisio...

 • § 17-40. Ansvar for særligt vederlag ved bjærgning

  Assurandøren dækker forsikredes ansvar for særligt vederlag til bjærgeren, såfremt vederlaget er fastsat i de relevante bestemmelser i de nordiske sølove eller er hjemlet i anden lovgivning eller kontrakt, der bygger på artikel 14 i Bjærgningskonventionen af 1989.

  View CommentaryGo to full Commentary page

  Clause 17-40. Liability for special salvage compensation

  The wording was slightly amended in the 2013 Plan. The reference to Section 449 of the Norwegian Maritime Code in the 1996 Plan was replaced with a reference to “the relevant sections of the Nordic Maritime Codes”. According to this provision the insurer is required to cover the assured’s liabili...

 • § 17-41. Ansvar for bunkersspild og miljøskader

  Assurandøren dækker forsikredes ansvar for bunkersspild i medfør af reglerne i national lovgivning, der bygger på reglerne i den Internationale konvention om civilretligt ansvar for forureningsskader forårsaget af bunkerolie, 2001 (Bunkerskonventionen).

  Assurandøren dækker forsikredes ansvar for skader på miljøet.

  View CommentaryGo to full Commentary page

  Clause 17-41. Liability for bunker oil pollution damage and damage to the environment

  Sub-clause 2 regarding damage to the environment is new in the 2013 Plan and the heading is amended. Sub-clause 1 of the provision establishes that the insurer covers the assured’s liability for bunker oil pollution damage in accordance with the provisions laid down in national legislation that a...

 • § 17-42. Blinde passagerer

  Assurandøren dækker forsikredes ansvar og direkte udgifter som følge af, at fartøjet har fået blinde passagerer ombord, men ikke udgifter til kost og logi, der er eller kunne have været tilvejebragt ombord.

  View CommentaryGo to full Commentary page

  Clause 17-42. Stowaways

  The provision regulates expenses and liability relating to stowaways. The assured’s liability and direct expenses resulting from the vessel having stowaways on board are covered. Such liability is first and foremost relevant in the event of deportation, etc., if the stowaways get ashore in a port...

 • § 17-43. Ansvar for bøder m.v.

  Assurandøren dækker forsikredes ansvar for:

  • immigrations- og toldbøder,
  • bøder som følge af besætningens forhold,
  • udgifter ved pålæg om deportation af besætning, passagerer eller andre personer, som medfølger fartøjet uden at tilhøre besætningen.


  Selvom forsikrede ikke bliver personlig ansvarlig, dækker assurandøren sådanne bøder og udgifter, når betalinger kan fremtvinges ved tilbageholdelse af eller dækning i fartøjet.

  Assurandøren dækker dog ikke forsikredes ansvar for bøder, der er en følge af:

  • overlastning af fartøjet,
  • at fartøjet har flere passagerer end tilladt,
  • ulovlig fiskerivirksomhed,
  • utilstrækkelig vedligeholdelse af fartøjets rednings- eller navigationsudstyr,
  • at fartøjet ikke har de påbudte certifikater ombord.
  View CommentaryGo to full Commentary page

  Clause 17-43. Liability for fines, etc.

  According to sub-clause 1 (a) , the assured’s liability for immigration and customs fines is covered regardless of who has committed the offence. It is sufficient that the assured becomes liable and that liability has been incurred in direct connection with the running of the vessel. This latter...

 • § 17-44. Ansvar for sociale ydelser til besætningen

  Assurandøren dækker forsikredes ansvar i medfør af lov eller kollektiv aftale for:

  • pleje og underhold af besætningen i land ved sygdom eller skade,
  • omkostninger ved besætningens rejse med underhold til hjemsted ved sygdom eller skade eller efter forlis,
  • omkostninger ved begravelse og hjemsendelse af askeurne og afdødes effekter,
  • omkostninger ved besætningens rejse med underhold til  hjemsted ved sygdom eller død hos den nærmeste familie.


  Der skal ikke beregnes selvrisiko medmindre andet er aftalt.

  View CommentaryGo to full Commentary page

  Clause 17-44. Liability for social benefits for the crew

  Sub-clause 1 establishes that the insurance covers the assured's liability for certain specific social benefits for the crew in accordance with the law or collective wage agreements. Under sub-clause 1 (a), the care and maintenance of the crew on shore in the event of illness or injury are covere...

 • § 17-45. Rejseudgifter for afløser

  Assurandøren dækker forsikredes nødvendige rejseudgifter for afløser, når skibsfører eller andre officerer er døde eller afmønstret på grund af skade eller pludselig indtrådt sygdom. Dækningen er dog begrænset til rejseudgifter til første havn, der anløbes efter dødsfaldet, eller den havn, hvor afmønstring fandt sted, skønt udsendelse sker til en fjernere havn.

  View CommentaryGo to full Commentary page

  Clause 17-45. Travel expenses for replacement crew

  The first sentence establishes that the insurer must cover the necessary expenses of a replacement, and is based on the fact that a number of countries have rules concerning minimum manning and refuse to let a vessel leave a port unless these requirements are met. If the master or an officer of a...

 • § 17-46. Udgifter til desinfektion og karantæne

  Assurandøren dækker forsikredes nødvendige udgifter i forbindelse med karantænepålæg eller med desinfektion af fartøj eller besætning på grund af smitsomme sygdomme ombord. Driftsudgifter under opholdet erstattes ikke.

  View CommentaryGo to full Commentary page

  Clause 17-46. Expenses for disinfection and quarantine

  The first sentence deals with the cover of the costs of quarantine orders and disinfection of the vessel. By “quarantine orders” is meant orders from public authorities, and the expenses are “necessary” to the extent that they must be incurred in order to comply with the order. The reason for the...

 • § 17-47. Begrænsning på grund af anden forsikring e.l.

  Assurandøren dækker ikke:

  • tab, der efter sin art kan forsikres efter reglerne i del II, del III eller del IV kapitel 17 afsnit 1 til 5,
  • tab som nævnt i § 13-1, stykke 2 (a). Ved forsikring af fiskefartøjer svarer assurandøren dog for ansvar opstået under bugsering af fartøj tilhørende samme fiskerhold, og som ikke er dækket under de almindelige betingelser for kaskoforsikring,
  • tab som nævnt i § 4-16, såfremt det kunne have været dækket ved brandforsikring, vareforsikring eller anden sædvanlig skadesforsikring.


  Assurandøren dækker dog tab som nævnt i § 13-1, for så vidt det overstiger det beløb, der ifølge § 13-3 kan kræves dækket under en kaskoforsikring med en forsikringssum, der dækker fartøjets fulde værdi. For tab som nævnt i § 4-16 foretages ligeledes fradrag for det beløb, der kunne have været dækket ved forsikring som nævnt i stykke 1 (a) og (c).

  Ved ansvar for personskade og sociale ydelser til besætningen dækkes følgende ikke af assurandøren:

  • tab, der dækkes via sociale ydelser eller ydelser fra pensionsordning i arbejdsforhold eller fag,
  • tab, som efter deres art omfattes af forsikringsydelser påbudt i kollektiv aftale, og som finansieres af den erstatningsansvarlige arbejdsgiver,
  • tab, som efter deres art omfattes af lov om arbejdsskadeforsikring.
  View CommentaryGo to full Commentary page

  Clause 17-47. Limitation due to other insurance, etc.

  Sub-clause 3 (c) was amended in the 2013 Plan. The definition in sub-clause (a) concerns losses which according to their nature are insurable under a hull insurance according to Part II of the Plan, or Part IV, Chapter 17, Sections 1 to 5, or other insurances for ocean-going ships in Part III of...

 • § 17-48. Sikkerhedsforskrifter/jf. § 3-22 og § 3-25

  Følgende specielle sikkerhedsforskrift gælder, jf. § 3-25 stykke 2:
  Forsikrede skal fraskrive sig ansvar for skade på og tab af last og ansvar overfor passagerer, så langt dette er tilladt efter gældende retsregler.

  View CommentaryGo to full Commentary page

  Clause 17-48. Safety regulations/Ref. Clause 3-22 and Clause 3-25

  This rule is patterned on the limitation of liability rule in inter alia Gard’s Conditions, but in the form of a safety regulation. The assured’s duty to incorporate disclaimers of liability is now tied directly to his right to exclusion of liability and limitations of liability according to...

 • § 17-49. Forsikredes egne fejl

  Assurandøren dækker ikke tab, som forsikrede har fremkaldt ved en groft uagtsom handling eller undladelse, eller som skyldes, at han, hvor en anden rimelig udvej stod ham åben, har handlet ud fra en forståelse af retsregler eller kontraktbetingelser, som han burde vide var urigtige eller vidste var usikre.

  Reglerne i stykke 1 gælder ikke, såfremt forsikrede er fører af fartøjet eller medlem af besætningen, og den forsømmelse, han har gjort sig skyldig i, er af nautisk art.

  View CommentaryGo to full Commentary page

  Clause 17-49. Assured’s fault

  Sub-clause 1 regulates the causing of an event insured against by a negligent act or omission. The provision supplements and modifies Cl. 3-32 et seq . It follows from Cl. 3-32 that the insurer does not cover liability which the assured has intentionally caused, whereas in the event of gross...

 • § 17-50. Assurandørens rettigheder ved ansvar

  Hvis assurandøren er villig til at ordne en sag i mindelighed eller betale ansvarssummen, svarer han ikke for videre udgifter i tvisten.

  Assurandøren er berettiget til at betale enhver erstatning direkte til skadelidte.

  View CommentaryGo to full Commentary page

  Clause 17-50. The insurer’s rights in the event of liability

  By the term “the liability amount” is meant the lowest of the injured party’s claim, the limitation amount under the law and the insurer’s maximum liability under Cl. 17-54. Sub-clause 2 refers to the mandatory provision in Section 7-8 of the Norwegian Insurance Contracts Act. The fact that the...

 • § 17-51. Ansvar for tab opstået under anden transport m.v.

  Assurandøren dækker ikke ansvar over for passagerer og for last, som opstår:

  • i tiden før lastning eller efter losning, eller under transport til og fra det fartøj, forsikringen gælder, når godset ikke er i transportørens varetægt,
  • mens godset er i varetægt hos en undertransportør, såfremt det er udtrykkeligt aftalt, at pågældende undertransportør skal udføre en bestemt del af transporten,
  • under transport af passagerer, som udføres af anden fragtmand, når denne er navngivet i fragtaftalen og i medfør af aftalen skal udføre pågældende del af transporten, eller passageren efter aftalen er berettiget til helt eller delvis at benytte den anden transportør,
  • i tiden før passageren stiger ombord og efter at han er steget i land, bortset fra ansvar under søtransport mellem fartøjet og land, der er inkluderet i billetprisen eller udføres med transportmiddel stillet til rådighed af transportøren.
  View CommentaryGo to full Commentary page

  Clause 17-51. Liability for loss that occurred during other transport, etc.

  Sub-clause (a) refers to Sections 254 and 274 of the Norwegian Maritime Code, while sub-clause (b) refers to Section 285 of the same Act. The provision must also be seen in conjunction with the basic principle in Cl. 17-33 to the effect that the liability insurer only covers loss that occurred in...

 • § 17-52. Ansvarsbegrænsning for fiskefartøjer

  Assurandøren svarer ikke for ansvar mellem deltagere i samme fiskerhold og mellem partrawlere.

  View CommentaryGo to full Commentary page

  Clause 17-52. Limitation of liability for fishing vessels

  The provision refers to the “knock-for-knock” principle which is mentioned in the Commentary on Cl. 17-9 and Cl. 17-16. When several vessels are fishing together in the same fishing team or as pair trawlers, damage to the assured’s own and other vessels with accessories and catch is foreseeable. ...

 • § 17-53. Begrænsning af assurandørens ansvar for redningsforanstaltninger

  Som tab ved redningsforanstaltninger i medfør af § 4-12 dækkes ikke i noget tilfælde:

  • omkostninger ved losning, genindladning, omstuving, opbevaring, lægtring og lignende foranstaltninger som følge af, at fartøjet var overlastet, for tungt lastet for rejsen eller dårlig trimmet, eller af at lasten var forkert eller uheldig placeret,
  • omkostninger ved foranstaltninger, der er eller kunne have været foretaget af fartøjets mandskab eller ved forsvarlig brug af fartøjet eller dets udstyr,
  • forsikredes ansvar for undladelse eller for sen opfyldelse af en transportforpligtigelse eller aftale om salg af fartøjet,
  • omkostninger ved at bringe fartøjet i sødygtig stand for at modtage lasten. 
  View CommentaryGo to full Commentary page

  Clause 17-53. Limitation of the insurer’s liability for measures to avert or minimise loss

  Basically the liability insurer covers costs of measures to avert or minimise loss according to the rules in Cl. 4-7 et seq. Provided that the conditions are met, the insurer will be fully liable regardless of the nature of the loss, damage or expenses in question. As regards liability insurance,...

 • § 17-54. Forsikringssummen som grænse for assurandørens ansvar

  Assurandøren svarer indtil forsikringssummen for erstatningsansvar, der er forårsaget ved et enkelt havari.

  § 4-19 gælder ligeledes.

  View CommentaryGo to full Commentary page

  Clause 17-54. The sum insured as a limit to the insurer’s liability

  The limitation also applies if the injured party files the claim directly against the insurer. If the assured, according to current rules of law, is entitled to limit his liability to the injured party, the insurer is obviously also entitled to invoke this limitation vis-à-vis the injured party....

 • § 17-55. Selvrisiko

  For hvert enkelt havari fratrækkes det beløb, der er angivet i forsikringsaftalen.

  View CommentaryGo to full Commentary page

  Clause 17-55. Deductible

  In accordance with the other deductible provisions of the Plan, the actual amount of deductible has been removed from the provision.