Translations

Scroll to the top

Kappale 6: Vastuuvakuutus

 • Kohta 17-33. Korvattavat vaarat

  Vakuutuksenantaja kattaa vastuun ja muun menetyksen kohtien 17-34 - 17-46 mukaisesti, jos vastuu tai menetys on suorassa yhteydessä vakuutuksen kattaman aluksen toimintaan. Jos alusta käytetään nuotan vetämiseen, vakuutus kattaa myös samaan nuottatiimiin kuuluvien muiden alusten vastuun.

  Vakuutus kattaa sekä sodanvaaran että merivaaran, vrt. kohdat 2-8 ja 2-9. Kohtia 15-5, 15-6 ja 15-8 sovelletaan vastaavasti.

  View CommentaryGo to full Commentary page

  Clause 17-33. Perils covered

  Sub-clause 1, first sentence specifies the perils covered by the insurance as losses mentioned in Cl. 17-34 to Cl. 17-46. The provision reflects the basic principle that the P&I insurance only covers liability and other losses which are specifically stated. In other words, this is not a general...

 • Kohta 17-34. Vastuu henkilövahingoista

  Vakuutuksenantaja kattaa vakuutetun vastuun henkilövahinkojen tai kuolemantapausten seurauksena, sekä vastuun ihmishenkien pelastuksen yhteydessä maksettavasta pelastuspalkkiosta. Vakuutetun vastuuta palkoista miehistölle tai näiden perheille haaksirikon, kuoleman, sairauden tai vahingoittumisen yhteydessä ei kuitenkaan kateta.

  Vakuutetun vastuu matkustajien kuolemantapauksista tai vahingoittumisesta katetaan vain silloin, kun tästä on sovittu vakuutussopimuksessa tai vakuutuksenantajan ja vakuutuksenottajan myöhemmin solmimassa kirjallisessa sopimuksessa.

  View CommentaryGo to full Commentary page

  Clause 17-34. Liability for personal injury

  Sub-clause 1 defines the cover in the event of personal injury or loss of life. The main rule in the first sentence affords a very comprehensive cover. If the injury is “sustained in direct connection with the operation of the vessel covered by the insurance”, the insurer covers the assured’s...

 • Kohta 17-35. Vastuu omaisuusvahingoista

  Vakuutuksenantaja kattaa vakuutetun vastuun sellaisten esineiden vahingoittumisesta tai menetyksestä, jotka kuuluvat kolmannelle osapuolelle.

  Vastuun ulkopuolelle jäävät:

  • kulut, jotka liittyvät pakkausten korjaukseen, uudelleenpakkaukseen, lajitteluun ja muihin toimenpiteisiin, jotka on katsottava osaksi kuljetusvelvollisuuden täyttämistä,
  • sellaisten aluksen varusteiden, kalastusvälineiden tai muiden varusteiden vahingoittuminen tai menettäminen, jotka on lainattu, vuokrattu tai ostettu pidätys- tai panttioikeudella tai jotka kuuluvat aluksen rahtaajalle,
  • miehistölle tai muille aluksella oleskeleville ja siellä työskenteleville henkilöille kuuluvien esineiden vahingoittuminen tai menetys,
  • menetys, joka tapahtuu aluksen käydessä rakenteella, joka on tarkoitettu elävien kalojen säilyttämiseen, käynnillä tarkoitetaan saapumista, ankkurointia, työskentelyä, purkua, lastausta ja lähtöä,
  • aluksella kuljetettujen elävien kalojen vahingoittuminen tai menetys,
  • lastin vahingoittuminen tai menetys, joka johtuu puisen aluksen vuodosta.  View CommentaryGo to full Commentary page

  Clause 17-35. Liability for property damage

  The Clause was amended in 2016 by adding new letters (d), (e) and (f) to sub-clause 2. The said letters are identical to previous sub-clause 2 (b), (c) and (a) respectively. Sub-clause 3 was consequently deleted. The following sentence was added to new letter (d) "By a call is meant arrival,...

 • Kohta 17-36. Vastuu tavaroiden kuvauksesta

  Vakuutuksenantaja kattaa vakuutetun vastuun kuljetettavien tavaroiden puutteellisesta tai väärästä kuvauksesta tai muista vääristä konossementissa tai vastaavissa asiakirjoissa annetuista tiedoista, paitsi jos vakuutettu tai aluksen päällikkö on tietoinen siitä, että asiakirja sisältää väärän kuvauksen lastista, lastin määrästä tai sen tilasta.

  View CommentaryGo to full Commentary page

  Clause 17-36. Liability for description

  The first sentence establishes that the insurer covers the assured’s liability for inadequate or incorrect description of the goods or other incorrect information in the bill of lading or similar document. In principle, the liability covers all types of liability under bills of lading. If liabili...

 • Kohta 17-37. Vastuu tavaroiden virheellistä toimittamisesta

  Vakuutuksenantaja kattaa vakuutetun vastuun, joka koskee kuljetettujen tavaroiden virheellistä toimitusta muulle kuin valtuutetulle vastaanottajalle.

  Vakuutuksenantaja ei kuitenkaan vastaa vastuusta, menetyksestä ja kuluista sen seurauksena, että tavarat on luovutettu henkilölle, joka ei esittänyt oikeaa konossementtia, paitsi jos vakuutettu on kuljettanut tavarat ei-siirrettävällä rahtikirjalla ja ne on luovutettu asiakirjan mukaisesti, ja vakuutettua voidaan vaatia vastuuseen sellaisen siirtokelpoisen asiakirjan perusteella, jonka on laatinut joku muu kuin vakuutettu tai joka on laadittu jonkun muun kuin vakuutetun puolesta ja joka koskee tavaroiden kuljetusta osittain vakuutetun aluksella, osittain toisella aluksella.

  View CommentaryGo to full Commentary page

  Clause 17-37. Liability for the misdelivery of goods

  The cover of the assured’s liability for wrongful delivery is on inter alia Gard’s P&I Conditions. The basic principle is admittedly still that the assured’s liability for wrongful delivery is covered, see sub-clause 1 . However, due to sub-clause 2, this principle will in reality only be relevan...

 • Kohta 17-38. Yhteisen haverin osallistumismaksut

  Vakuutuksenantaja kattaa vakuutetun menetyksen silloin, kun tämä ei voi vaatia rahdin yhteisen haverin osallistumismaksua rahtisopimuksen rikkomisen seurauksena.

  Vakuutuksenantaja kattaa myös vakuutetun välttämättömät kulut, jotka liittyvät rahdin osallistumismaksun perimiseen.

  View CommentaryGo to full Commentary page

  Clause 17-38. General average contributions

  Sub-clause 1 establishes that the insurer covers the assured’s loss resulting from his being precluded from claiming cargo’s contribution in general average by reason of a breach of the contract of affreightment. In the event of general average, the assured will normally be entitled to recover...

 • Kohta 17-39. Vastuu hylkyjen poissiirrosta

  Vakuutuksenantaja kattaa vakuutetun vastuun hylyn poissiirrosta, mikäli viranomaiset sitä vaativat. Vakuutuksenantajan vastuu kattaa vakuutetun vastuun hylyn poisviennistä ja hävittämisestä.

  View CommentaryGo to full Commentary page

  Clause 17-39. Liability for removal of wrecks

  The first sentence of the provision provides that the insurer shall cover the assured’s liability for removal of wrecks, provided such removal is ordered by the authorities. If the assured becomes liable for the removal of a wreck, it is normally because the vessel has been involved in a collisio...

 • Kohta 17-40. Vastuu erityiskorvauksesta pelastustoimenpiteiden yhteydessä

  Vakuutuksenantaja kattaa vakuutetun vastuun pelastajalle maksettavasta erityiskorvauksesta, mikäli korvaus on vahvistettu pohjoismaiden merilakien asiaa koskevien kappaleiden mukaisesti tai se perustuu muuhun vuoden 1989 kansainvälisen meripelastusyleissopimuksen 14 artiklan mukaiseen lainsäädäntöön tai sopimukseen. 

  View CommentaryGo to full Commentary page

  Clause 17-40. Liability for special salvage compensation

  The wording was slightly amended in the 2013 Plan. The reference to Section 449 of the Norwegian Maritime Code in the 1996 Plan was replaced with a reference to “the relevant sections of the Nordic Maritime Codes”. According to this provision the insurer is required to cover the assured’s liabili...

 • Kohta 17-41. Vastuu aluksen polttoaineen aiheuttamista vahingoista ja ympäristövahingoista

  Vakuutuksenantaja kattaa vakuutetun vastuun polttoainevuodoista sellaisten kansallisen lain säädösten mukaan, jotka perustuvat vuoden 2001 kansainväliseen yleissopimukseen siviilioikeudellisesta korvausvastuusta polttoainevahingoissa.

  Vakuutuksenantaja kattaa vakuutetun vastuun ympäristövahingoista.

   

  View CommentaryGo to full Commentary page

  Clause 17-41. Liability for bunker oil pollution damage and damage to the environment

  Sub-clause 2 regarding damage to the environment is new in the 2013 Plan and the heading is amended. Sub-clause 1 of the provision establishes that the insurer covers the assured’s liability for bunker oil pollution damage in accordance with the provisions laid down in national legislation that a...

 • Kohta 17-42. Salamatkustajat

  Vakuutuksenantaja kattaa vakuutetun vastuun ja suorat kulut aluksella olevien salamatkustajien seurauksena, mutta ei ylläpito- eikä majoituskuluja, jotka on järjestetty tai olisi voitu järjestää heille aluksella.

  View CommentaryGo to full Commentary page

  Clause 17-42. Stowaways

  The provision regulates expenses and liability relating to stowaways. The assured’s liability and direct expenses resulting from the vessel having stowaways on board are covered. Such liability is first and foremost relevant in the event of deportation, etc., if the stowaways get ashore in a port...

 • Kohta 17-43. Vastuu sakoista yms.

  Vakuutuksenantaja kattaa vakuutetun vastuun:

  • maahanmuutto- ja tullisakoista,
  • miehistön toimista johtuvista sakoista,
  • kuluista, jotka liittyvät päätöksiin miehistön, matkustajien tai muiden aluksella oleskelevien mutta miehistöön kuulumattomien henkilöiden karkotuksesta.


  Vaikka vakuutetulla ei olisi henkilökohtaista vastuuta, vakuutuksenantaja kattaa sellaiset sakot ja kulut, joiden maksamiseen voidaan pakottaa pidättämällä alus tai määräämällä se ulosmittaukseen.

  Vakuutuksenantaja ei kuitenkaan kata vakuutetun vastuuta sakoista, jotka ovat seurausta seuraavista seikoista:

  • aluksen ylikuormaus,
  • aluksella on yli sallittu määrä matkustajia,
  • laiton kalastus,
  • aluksen pelastus- tai navigointilaitteiden riittämätön huolto,
  • aluksessa ei ole mukana vaadittuja sertifikaatteja.
  View CommentaryGo to full Commentary page

  Clause 17-43. Liability for fines, etc.

  According to sub-clause 1 (a) , the assured’s liability for immigration and customs fines is covered regardless of who has committed the offence. It is sufficient that the assured becomes liable and that liability has been incurred in direct connection with the running of the vessel. This latter...

 • Kohta 17-44. Vastuu miehistölle tarjottavista sosiaalisista eduista

  Vakuutuksenantaja kattaa vakuutetun vastuun lain tai työehtosopimuksen mukaan seuraavien seikkojen osalta:

  • miehistön hoito ja ylläpito maissa sairauden tai loukkaantumisen yhteydessä,
  • miehistön matkakulut ylläpitokuluineen matkalla asuinpaikkaan sairauden tai loukkaantumisen yhteydessä tai haaksirikon seurauksena,
  • kulut, jotka liittyvät hautaukseen ja tuhkauurnan ja vainajan henkilökohtaisten tavaroiden kotiin lähettämiseen,
  • miehistön matkakulut ylläpitokuluineen asuinpaikkaan oman sairauden tai lähiomaisen kuoleman yhteydessä.


  Omavastuuosuutta ei lasketa, mikäli ei ole sovittu toisin.

  View CommentaryGo to full Commentary page

  Clause 17-44. Liability for social benefits for the crew

  Sub-clause 1 establishes that the insurance covers the assured's liability for certain specific social benefits for the crew in accordance with the law or collective wage agreements. Under sub-clause 1 (a), the care and maintenance of the crew on shore in the event of illness or injury are covere...

 • Kohta 17-45. Sijaismiehistön matkakulut

  Vakuutuksenantaja vastaa vakuutetun välttämättömistä sijaismiehistön hankkimiseen liittyvistä matkakuluista silloin, kun aluksen päällikkö tai muita päällystöön kuuluvia ovat kuolleet tai poistuneet alukselta loukkaantumisen tai yhtäkkisen sairauden takia. Vakuutuskate on kuitenkin rajoitettu matkakuluihin ensimmäiseen satamaan kuolemantapauksen jälkeen tai siihen satamaan, jossa miehistön jäsen poistui alukselta, vaikka miehistön sijainen lähetettäisiin kauempana sijaitsevaan satamaan.

  View CommentaryGo to full Commentary page

  Clause 17-45. Travel expenses for replacement crew

  The first sentence establishes that the insurer must cover the necessary expenses of a replacement, and is based on the fact that a number of countries have rules concerning minimum manning and refuse to let a vessel leave a port unless these requirements are met. If the master or an officer of a...

 • Kohta 17-46. Desinfiointiin ja karanteeniin liittyvät kulut

  Vakuutuksenantaja kattaa vakuutetun välttämättömät kulut, jotka liittyvät karanteenimääräykseen tai aluksen tai sen miehistön desinfiointiin aluksella todetun tarttuvan taudin johdosta. Oleskelun aikaisia operointikuluja ei korvata.

  View CommentaryGo to full Commentary page

  Clause 17-46. Expenses for disinfection and quarantine

  The first sentence deals with the cover of the costs of quarantine orders and disinfection of the vessel. By “quarantine orders” is meant orders from public authorities, and the expenses are “necessary” to the extent that they must be incurred in order to comply with the order. The reason for the...

 • Kohta 17-47. Muusta vakuutuksesta tms. johtuva rajoitus

  Vakuutuksenantaja ei kata:

  • menetystä, joka laatunsa puolesta voidaan vakuuttaa osan II, osan III tai osan IV luvun 17 kappaleiden 1 - 5 määräysten mukaan,
  • menetystä, joka on mainittu kohdan 13-1 alakohdassa 2 (a). Kun on kysymys kalastusaluksesta, vakuutuksenantaja kattaa kuitenkin vastuun, joka liittyy samaan kalastustiimiin kuuluvan aluksen hinaukseen ja jota ei kateta kaskovakuutuksen yleisten ehtojen mukaan,
  • kohdassa 4-16 mainittua menetystä, mikäli se olisi voitu kattaa palovakuutuksella, kuljetusvakuutuksella tai muulla tavanomaisella vahinkovakuutuksella.


  Vakuutuksenantaja kattaa kuitenkin kohdassa 13-1 mainitun menetyksen, jos se ylittää määrän, joka kohdan 13-3 mukaan voidaan vaatia korvatuksi kaskovakuutuksesta aluksen täyden arvon kattavalla vakuutusmäärällä. Kohdassa 4-16 mainitusta menetyksestä vähennetään myös se määrä, joka olisi voitu kattaa alakohdassa 1 (a) ja (c) mainitulla vakuutuksella.

  Kun on kysymys vastuusta henkilövahingosta ja miehistön sosiaalieduista, vakuutuksenantaja ei kata:

  • menetystä, joka katetaan kansallisesta sosiaaliturvajärjestelmästä tai työsuhteeseen tai ammattiin sovellettavista vakuutusjärjestelmistä,
  • menetystä, joka laatunsa puolesta katetaan työehtosopimuksen pakollisilla vakuutuseduilla ja joita rahoittaa korvauksesta vastuussa oleva työnantaja,
  • menetystä, joka laatunsa puolesta kuuluu työtapaturmavakuutuksia koskevan lainsäädännön piiriin.
  View CommentaryGo to full Commentary page

  Clause 17-47. Limitation due to other insurance, etc.

  Sub-clause 3 (c) was amended in the 2013 Plan. The definition in sub-clause (a) concerns losses which according to their nature are insurable under a hull insurance according to Part II of the Plan, or Part IV, Chapter 17, Sections 1 to 5, or other insurances for ocean-going ships in Part III of...

 • Kohta 17-48. Suojeluohjeet/ks. kohdat 3-22 ja 3-25

  Seuraavia erityisiä suojeluohjeita sovelletaan, vrt. kohdan 3-25 alakohta 2:
  Vakuutetun on sanouduttava irti lastin vahingoittumista ja menetystä koskevasta vastuusta sekä matkustajavastuusta siinä määrin, kuin se on sallittu voimassaolevan lainsäädännön puitteissa.

  View CommentaryGo to full Commentary page

  Clause 17-48. Safety regulations/Ref. Clause 3-22 and Clause 3-25

  This rule is patterned on the limitation of liability rule in inter alia Gard’s Conditions, but in the form of a safety regulation. The assured’s duty to incorporate disclaimers of liability is now tied directly to his right to exclusion of liability and limitations of liability according to...

 • Kohta 17-49. Vakuutetun virhe

  Vakuutuksenantaja ei kata menetystä, jonka vakuutettu on aiheuttanut törkeän huolimattomalla teolla tai laiminlyönnillä tai joka johtuu siitä, että hän toimi sellaisen lainmääräysten tai sopimusehtojen tulkinnan pohjalta, josta hänen olisi pitänyt ymmärtää, että tulkinta oli virheellinen, tai josta hän tiesi, että tulkinta oli epävarma, kun hänellä oli mahdollisuus valita toinen järkevä menettelytapa.

  Alakohdan 1 sääntöjä ei sovelleta jos vakuutettu on aluksen päällikkö tai miehistön jäsen ja hänen laiminlyöntinsä liittyy merenkulkuun.

  View CommentaryGo to full Commentary page

  Clause 17-49. Assured’s fault

  Sub-clause 1 regulates the causing of an event insured against by a negligent act or omission. The provision supplements and modifies Cl. 3-32 et seq . It follows from Cl. 3-32 that the insurer does not cover liability which the assured has intentionally caused, whereas in the event of gross...

 • Kohta 17-50. Vakuutuksenantajan oikeudet vastuutapauksessa

  Jos vakuutuksenantaja haluaa itse sovitella asian tai maksaa vastuumäärän, hänen ei tarvitse kattaa erimielisyyden käsittelystä syntyviä muita kuluja.

  Vakuutuksenantajalla on oikeus maksaa mikä tahansa korvaus suoraan vahinkoa kärsineelle osapuolelle.

  View CommentaryGo to full Commentary page

  Clause 17-50. The insurer’s rights in the event of liability

  By the term “the liability amount” is meant the lowest of the injured party’s claim, the limitation amount under the law and the insurer’s maximum liability under Cl. 17-54. Sub-clause 2 refers to the mandatory provision in Section 7-8 of the Norwegian Insurance Contracts Act. The fact that the...

 • Kohta 17-51. Vastuu toisen kuljetuksen yms. aikana syntyneestä menetyksestä

  Vakuutuksenantaja ei kata matkustajiin ja lastiin liittyvää vastuuta, joka syntyy:

  • ennen lastausta tai purkamisen jälkeen tai kuljetuksen aikana vakuutettuun alukseen tai vakuutetulta alukselta, kun lasti ei ole rahdinottajan huostassa,
  • kun lasti on alirahdinottajan huostassa, jos on nimenomaan sovittu, että kyseisen alirahdinottajan tulee hoitaa tietty osa kuljetuksesta,
  • toisen rahdinottajan hoitaman matkustajien kuljetuksen aikana, kun kyseinen rahdinottaja  on nimetty kuljetussopimuksessa ja kun tämän on sopimuksen mukaan hoidettava kyseinen osa kuljetuksesta, tai kun matkustajalla on sopimuksen perusteella oikeus käyttää kokonaan tai osittain kyseistä toista rahdinottajaa,
  • ennen kuin matkustaja astuu alukseen ja sen jälkeen kun hän on astunut maihin, lukuun ottamatta vastuuta sellaisen merikuljetuksen aikana aluksen ja rannan välillä, joka sisältyy lipun hintaan tai suoritetaan rahdinottajan järjestämällä kuljetusvälineellä.
  View CommentaryGo to full Commentary page

  Clause 17-51. Liability for loss that occurred during other transport, etc.

  Sub-clause (a) refers to Sections 254 and 274 of the Norwegian Maritime Code, while sub-clause (b) refers to Section 285 of the same Act. The provision must also be seen in conjunction with the basic principle in Cl. 17-33 to the effect that the liability insurer only covers loss that occurred in...

 • Kohta 17-52. Kalastusalusten vastuun rajoittaminen

  Vakuutuksenantaja ei kata vastuuta saman kalastustiimin osanottajien välillä eikä paritroolareiden välillä.

  View CommentaryGo to full Commentary page

  Clause 17-52. Limitation of liability for fishing vessels

  The provision refers to the “knock-for-knock” principle which is mentioned in the Commentary on Cl. 17-9 and Cl. 17-16. When several vessels are fishing together in the same fishing team or as pair trawlers, damage to the assured’s own and other vessels with accessories and catch is foreseeable. ...

 • Kohta 17-53. Vakuutuksenantajan vastuun rajoittaminen torjuntatoimenpiteiden osalta

  Vakuutuksenantaja ei kata missään tapauksessa kohdan 4-12 mukaisina torjuntakustannuksina, seuraavia:

  • kulut, jotka liittyvät lastin purkamiseen, uudelleen lastaukseen, ahtaamiseen, varastointiin, keventämiseen ja vastaaviin toimenpiteisiin sen seurauksena, että alus oli ylikuormattu, liian raskaasti lastattu matkaa varten tai huonosti trimmattu tai että lasti oli ahdattu väärin tai huonosti,
  • kulut, jotka liittyvät toimenpiteisiin, jotka aluksen miehistö on suorittanut tai olisi voinut suorittaa tai  käyttämällä alusta ja sen varusteita oikein ,
  • vakuutetun vastuu kuljetusvelvollisuuden tai aluksen myyntiä koskevan sopimuksen laiminlyönnistä tai liian myöhäisestä täyttämisestä,
  • kulut, jotka liittyvät aluksen saattamiseen merikelpoiseen tilaan lastin vastaanottamista varten.
  View CommentaryGo to full Commentary page

  Clause 17-53. Limitation of the insurer’s liability for measures to avert or minimise loss

  Basically the liability insurer covers costs of measures to avert or minimise loss according to the rules in Cl. 4-7 et seq. Provided that the conditions are met, the insurer will be fully liable regardless of the nature of the loss, damage or expenses in question. As regards liability insurance,...

 • Kohta 17-54. Vakuutusmäärä vakuutuksenantajan vastuun rajana

  Vakuutuksenantaja kattaa vakuutusmäärään asti yksittäisestä haverista aiheutuneen korvausvastuun.

  Kohtaa 4-19 sovelletaan vastaavasti.

  View CommentaryGo to full Commentary page

  Clause 17-54. The sum insured as a limit to the insurer’s liability

  The limitation also applies if the injured party files the claim directly against the insurer. If the assured, according to current rules of law, is entitled to limit his liability to the injured party, the insurer is obviously also entitled to invoke this limitation vis-à-vis the injured party....

 • Kohta 17-55. Omavastuu

  Kunkin yksittäisen haverin osalta korvausmäärästä vähennetään vakuutussopimuksessa mainittu määrä.

  View CommentaryGo to full Commentary page

  Clause 17-55. Deductible

  In accordance with the other deductible provisions of the Plan, the actual amount of deductible has been removed from the provision.