Translations

Scroll to the top

Forord

Nordisk Sjøforsikringsplan av 2013, Versjon 2016
Basert på Norsk Sjøforsikringsplan av 1996, Versjon 2010

Den Nordiske Sjøforsikringsplanen av 2013 har sitt grunnlag i en avtale datert 3. november 2010 (endret 16. april 2013) mellom:
The Nordic Association of Marine Insurers (Cefor)
og
Danmarks Rederiforening,
Rederierna i Finland,
Norges Rederiforbund og
Svensk Sjöfart.

Denne avtalen fastsetter at dokumentet skal hete “The Nordic Marine Insurance Plan of 2013” med følgende undertittel; “Based on the Norwegian Marine Insurance Plan of 1996, Version 2010” (heretter kalt “Planen”).

Avtalen etablerer en permanent revisjonskomité (a permanent Standing Revision Committee (SRC)) med det formål å utarbeide Planen. Avtalepartene kan foreslå endringer i Planen. Dersom medlemmene er enige om at det skal gjøres slike endringer, skal SRC utarbeide endringene i Planteksten og motivene på engelsk.

Følgende personer er i henhold til avtalen oppnevnt som medlemmer i den permanente revisjonskomiteen (SRC) for Versjon 2016:

Formenn
Trine-Lise Wilhelmsen, professor dr. juris, instituttleder Nordisk Institutt for Sjørett
Hans Jacob Bull, professor emeritus, Nordisk Institutt for Sjørett (januar – mai 2015) 

Sekretær
Kaja de Vibe Malling, PhD stipendiat, Nordisk Institutt for Sjørett 

The Nordic Association of Marine Insurers (Cefor) 
Haakon Stang Lund, advokat, Norwegian Hull Club 
Johan Kahlmeter, Head of Claims - Marine, Team Gothenburg, The Swedish Club
Olli Kytö, Director, Alandia Insurance 
Sveinung Måkestad, Vice President, Gard
Hanne Rydelsborg, Senior Claims Handler, Codan Marine
Roar Sanden, Advokat & Director Adjusting, Norwegian Hull Club
Nicolas Wilmot, Special Advisor, Gard (møtende varamedlem)
Jan-Hugo Marthinsen, Vice President, Gard (kapittel 18 endringer)

De nordiske rederiforbundene
Karoline Bøhler, advokat og CSR Manager, Norges Rederiforbund
Bjarte Thorsen, Senior Vice President, Kristian Gerhard Jebsen Skipsrederi
Hogne Nesse, Head of Department, Insurance/Claims, Høegh Autoliners 
Örjan Karlsson, Manager Marine Insurance, Stena Rederi
Elsebeth Grosmann-Huang, Senior Executive, Insurance & Claims, J. Lauritzen
Tapani Voionmaa, Executive Vice President, Finnlines
Marthe Romskoug, General Manager, Wilhelmsen Insurance Services (møtende varamedlem)
Frode Berg, Claims Director, Willis (kapittel 18 endringer)

Nordiske dispasjører
Bjørn Slaatten, Dispasjør

SRC besluttet at endringer i planteksten og motivene i forhold til Nordisk Sjøforsikringsplan av 2013 skal fremheves i teksten og påpekes i dette forordet. 

SRC har vedtatt følgende endringer for inkorporering i Planen, Versjon 2016:

 1. Begrepet polise er erstattet med “forsikringsavtale” i teksten og motivene i de tilfeller der begrepet henviser til hele forsikringsavtalen og ikke bare den enkelte dekningsbekreftelse. Endringen finnes i paragrafene 4-8, 5-3, 8-2, 12-15, 12-16, 12-18, 13-4, 14-1, 14-2, 15-3, 15-15, 16-4, 16-6, 16-7, 16-12, 17-1, 17-3, 17-15,
  17-18, 17-28, 17-31, 17-34, 17-55, 18-1, 18-32, 18-33, 18-38, 18-39, 18-40, 18-46, 18-48, 18-49, 18-54, 19-2, 19-5, 19-8, 19-9, 19-10, 19-25 og 19-26.
 2. § 1-1: Den norske oversettelsen av begrepene “the insurer” (“assurandøren”), “the person effecting the insurance” (“forsikringstager”) og “the assured” (“sikrede”) i litra (a)-(c) er strøket i den engelske teksten. Videre er definisjonen av “tap” og “partikulær skade” i litra (d) og (e) strøket. I den nye litra (d) defineres “megler” som den forsikringstageren har engasjert som mellommann mellom forsikringstageren og assurandøren.
 3. § 1-2: I første ledd, første setning er det i den engelske originalteksten foretatt en redaksjonell endring ved at ordet “require” er erstattet med “demand”.
 4. § 1-3: Første ledd er skrevet på ny basert på den nye definisjonen av “megler” i § 1-1, litra (d). Det nye første ledd erstatter de tidligere første og annet ledd. I annet ledd (tidligere tredje ledd), første setning, er det i den engelske originalteksten foretatt en redaksjonell endring ved at ordet “requires” er erstattet med “demands”. Nytt tredje og fjerde ledd er lagt til. Tredje ledd gir megleren fullmakt til å motta retur premie og erstatningsutbetalinger. Fjerde ledd gjelder premiebetalinger. Bestemmelsen fastslår at forsikringstageren kan betale premien via megler, men betalingen skal ikke anses gjort før beløpet er mottatt av assurandøren.
 5. § 2-2: Et nytt første ledd, andre setning, fastsetter at partene ved avtale kan fastsette forsikringsverdien til et bestemt beløp, heretter omtalt som “avtalt forsikringsverdi”, jfr. § 2-3. Basert på denne endringen er det gjort en endring ved at begrepet “taksert” er erstattet med “avtalt” i teksten og motivene der begrepet henviser til forsikringsverdien. Denne endringen er gjort i §§ 2-3, 10-12, 12-7, 12-8, 12-11, 12-12, 14-1, 14-4, 17-8, 18-7, 18-42.
  Det nye annet ledd fastslår at forsikringssummen eller summene i avtalen skal utgjøre de(n) avtalte forsikringsverdi(er) dersom ikke omstendighetene klart tilsier noe annet.
 6. § 2-3: Første del av første setning er slettet og det er gjort redaksjonelle endringer som følge av endringene i § 2-2.
 7. § 2-17: Den nye bestemmelsen tilsvarer Cefors begrensnings- og oppsigelsesklausul vedrørende sanksjoner 2014.
 8. § 3-15: Annet ledd, annen setning, fastslår nå at dersom assurandøren gir sitt samtykke forutsatt at andre vilkår for å unngå tap overholdes, så skal slike vilkår utgjøre en sikkerhetsforskrift, jfr. § 3-22 og § 3-25, første ledd. I et nytt tredje ledd, tredje setning, pålegges en ytterligere innskrenkning for krav som skyldes isskader i de tilfeller der sikrede har unnlatt å varsle assurandøren om at skipet befinner seg i et betinget fartsområde i henhold til første ledd, andre setning, og skaden er en følge av sikredes manglende aktsomhet. Fjerde ledd som er nytt fastslår at forsikringen fortsatt gjelder i sin helhet hvis sikrede har varslet i henhold til første ledd, men alltid forutsatt at han opptrer i samsvar med eventuelle vilkår fastsatt av assurandøren. I femte ledd, første setning, er ordet “tillatelse” erstattet med “hans samtykke”.
 9. § 3-22: Tredje ledd er endret. Den tidligere bestemmelsen om betydningen av isklasse er slettet. Videre er det inntatt en ny regel som pålegger sikrede å forsikre seg om at ISM-koden også inkluderer “instruksjoner og prosedyrer for bruk og kontroll av smøreolje, kjølevann og fødevann”. Bestemmelsen erstatter den tidligere eksklusjonen i § 12-5 (f) for ansvar for tap som følge av at smøreolje, kjølevann eller fødevann er blitt forurenset. 
 10. § 3-25: Annet ledd, andre setning, som henviser til periodiske besiktelser er slettet.
 11. § 5-6: Tidsfristen er endret fra seks til fire uker.
 12. § 8-1: Tidligere første ledd er blitt omskrevet. Siste del i første ledd er lagt til. Bestemmelsen om identifikasjon som tidligere fantes i dette leddet er flyttet til § 8-3, tredje ledd. Tidligere annet ledd som henviste til § 7-3, første ledd, og § 7-4, sjette ledd, er slettet. Den første henvisningen er erstattet av den nye
  § 8-5.
 13. § 8-2: Paragrafen er slettet og erstattet av en ny bestemmelse vedrørende beskyttelse av tredjemenn mot regresskrav fra assurandøren.
 14. § 8-3: Bestemmelsen om anvendelsen av reglene i kapittel 3 og § 5-1 er ny. Første ledd er identisk med den slettede § 8-2, første ledd, mens den slettede § 8-2, annet ledd ikke er gjentatt. Tredje ledd tilsvarer identifikasjonsregelen i § 8-1, siste del, i 2013 Versjonen.
 15. § 8-4: Bestemmelsen tilsvarer § 8-3 i 2013 Versjonen. Bestemmelsens innhold er ikke endret, men ordene “enhver medforsikret tredjemann” er endret til ordene "den medforsikrede tredjemann".
 16. § 8-5: Bestemmelsen som omhandler skadebehandling, erstatningsberegninger m.v. er ny. Den tilsvarer § 8-1, annet ledd, i 2013 Versjonen som inneholdt en henvisning til § 7-3, første ledd. 
 17. § 8-6: Bestemmelsen er ny. Paragrafen fastslår at forsikringen er subsidiær i forhold til andre forsikringer som den medforsikrede tredjemann har tegnet. Som en konsekvens skal assurandøren bare bli ansvarlig i den grad den medforsikrede tredjemann ikke har dekning under den andre forsikringen, jfr. § 2-6, annet ledd.
 18. § 8-7: Bestemmelsen svarer til § 8-4 i 2013 Versjonen. Overskriften er blitt endret for å klargjøre at den får virkning både for panthavere og navngitte tredjemenn. Det er i tillegg gjort visse modifikasjoner i selve teksten.
 19. § 9-1: Den norske oversettelsen av begrepene “claims leader” (hovedassurandør) og "co-insurers" (koassurandører) i første og annet ledd er strøket i den engelske originalteksten. 
 20. § 10-1: I annet ledd, litra (a), er det foretatt en redaksjonell endring i den engelske originalteksten ved at ordet “supplies” er endret til “provisions”. Årsaken er at “supplies” anses for omfattende og at man derfor kunne risikere en uønsket utvidelse av unntakene for hva som omfattes av kaskoforsikringen.
 21. § 12-5: Litra (f) er slettet, jfr. endringene i § 3-22.
 22. § 12-14: Andre setning er endret. Ordene “de fellesomkostningene som er avhengig av reparasjonstidens lengde” er erstattet med “utgifter til tørrdokk og kaileie”.
 23. § 12-15: En ny andre setning som understreker at isfradrag kommer i tillegg til den generelle egenandelen i henhold til § 12-18, første ledd, er tatt inn i bestemmelsen.
 24. § 15-1: Annet ledd er redaksjonelt endret ved at ordet “are” er fjernet i den engelske originalteksten.
 25. § 15-3: Annet ledd, litra (b) er redaksjonelt endret. Henvisningen til § 14-1, litra (a) er erstattet med litra (b).
 26. § 15-4: Annet ledd er endret. Basert på endringene i § 3-25 er henvisningen til § 3-25, første ledd, slettet.
 27. § 15-5: Bestemmelsen er redaksjonelt endret ved at ordet “an” i den engelske originalteksten er erstattet med “the”.
 28. § 15-7: Bestemmelsen er endret ved at ordet “umiddelbart” er erstattet av “automatisk” for å få ordlyden i samsvar med § 15-6.
 29. § 15-8: Første ledd er endret ved tilføyelsen av ordene i parentesen i første setning. Tillegget er ordrett gjengivelse av teksten brukt i de engelske vilkår og klargjør når kanselleringen inntrer. Annet ledd er omskrevet. Bestemmelsen pålegger nå kun assurandøren å gjøre sitt beste for å fremlegge et tilbud på videre forsikring på nye vilkår, hvis relevant, og med ny premie forutsatt at det er praktisk og kommersielt mulig å fortsette krigsforsikringen.
 30. § 15-22: Bestemmelsen er redaksjonelt endret ved at henvisningen til den strøkne § 15-21 er slettet.
 31. § 16-6: Ordet “taksert” er erstattet med “avtalt” i samsvar med endringene i § 2-2 og § 2-3.
 32. § 16-12: Fjerde ledd, første setning, er redaksjonelt endret. En ny siste setning er lagt til for å klargjøre at assurandørens ansvar under enhver omstendighet er begrenset til hva som ville ha blitt erstattet hvis kun reparasjoner han var ansvarlig for var blitt utført.
 33. § 16-14: Ordet “taksert” er erstattet av “avtalt” i annet ledd i tråd med endringen i § 16-6.
 34. § 17-3: Annet ledd er redaksjonelt endret. Henvisningen til § 3-15, tredje ledd, er endret til § 3-15, femte ledd.
 35. § 17-17: Overskriften er endret for å gjøre den anvendelig for alle typer fartøy forsikret i henhold til kapittel 17. Endringene er delvis redaksjonelle. I tillegg er det lagt til en definisjon av begrepet “anløp”.
 36. § 17-35: Annet ledd er endret ved tilføyelse av nye litra (d), (e) og (f). Disse er identiske med tidligere tredje ledd, respektive litra (b), (c) og (a). Tredje ledd har som en følge av dette blitt slettet. Følgende setning er blitt føyd til nye litra (d): “Med anløp menes ankomst, oppankring, arbeid, lossing, lasting og avgang”,
  jfr. tilsvarende endringer i § 17-17. 
 37. § 17-61: Ordet «taksert» er erstattet av “avtalt”. Endringen samsvarer med endringen i § 16-6.
 38. § 18-1: Litra (a), første ledd, fastslo at forsikringssummen eller summene skulle utgjøre de(n) takserte verdi(er) dersom ikke omstendighetene talte for noe annet. Denne bestemmelsen er gjort generell og flyttet til § 2-2, annet ledd, og således slettet i § 18-1 (a). Som følge av dette, har resten av leddene fått nye numre. Litra (b), annet ledd, er nytt. Bestemmelsen fastslår at byggerisikoforsikring i henhold til avsnitt 6 også omfatter streik og utestengelse på samme måte som byggerisikoforsikring dekket i henhold til kapittel 19, jfr. § 19-1. I litra (e) er tilføyd et nytt nummer (3) til første ledd som er relevant for byggerisikoforsikring dekket i henhold til avsnitt 6. En tilsvarende endring er også gjort i litra (e), annet ledd. I tillegg er litra (h), første og annet ledd vedrørende operasjonsområde endret. 
 39. §§ 18-48 og 18-56: Ordet “taksert” er endret til “avtalt”. Endringene tilsvarer endringen i § 16-6.
 40. § 18-21: Litra (e) er slettet, jfr. endringene i § 3-22 og § 12-5 (f).
 41. § 18-34: Første ledd er redaksjonelt endret. Henvisningen til § 3-15, annet ledd, er endret til § 3-15, tredje ledd.
 42. Kapittel 18: Avsnitt 5 vedrørende krigsforsikring er utvidet ved å inkludere alle bestemmelsene i kapittel 15 med nødvendige tilpasninger for å passe for krigsforsikring for mobile enheter (MOUer). Et nytt avsnitt 6 vedrørende byggerisiko er også føyd til.
 43. § 19-2A: En ny bestemmelse vedrørende premie ved totaltap er tilføyd. Bestemmelsen samsvarer med
  § 18-83.
 44. § 19-8: Bestemmelsen er redaksjonelt endret ved at ordene “any one” i den engelske originalteksten er erstattet med “each”.
 45. § 19-14: Bestemmelsen er endret. For å få teksten i samsvar med motivene er det tilføyd en ny siste setning der det fastslås at § 12-3 gjelder ved gjenoppbygging / ombygging av forsikringsobjektet.
 46. § 19-16: Bestemmelsen er redaksjonelt endret ved å endre henvisningen fra § 19-3 til § 19-2.
 47. § 19-17: Bestemmelsen er redaksjonelt endret ved tilføyelse av nytt litra (c).
 48. § 19-21: Bestemmelsen er endret for å bli ordrett lik § 18-98, femte og sjette ledd. Bortsett fra rene redaksjonelle endringer er den eneste endring av betydning at ordene “leverandør eller under-leverandør” er tilføyd i første ledd, litra (a), (b) og (d).

I forbindelse med ovennevnte endringer er det også gjort endringer i motivene til de respektive bestemmelsene. Endringer er samtidig også gjort i motivene til andre bestemmelser der disse endringene er nevnt. Det er også gjort endringer flere steder i motivene i bestemmelser som ikke er endret, men der revisjonskomiteen har funnet at de tidligere motiver var upraktiske, misvisende eller kunne bli misforstått. Dette gjelder følgende paragrafer:

 1. §§ 2-8 og 2-9: Motivene er endret for å fjerne noe av historikken og henvisningene til dekningene under Den Norske Krigsforsikring for Skib i kapittel 15.
 2. Kapittel 3, tredje avsnitt: Innledningen til tredje avsnitt er endret. I tillegg er motivene til § 3-22 og § 3-25 skrevet om for å samsvare med utviklingen av sikkerhetsforskrifter.
 3. § 5-13: Motivene til annet ledd er endret. Det er nye kommentarer og eksempler på fordeling av felles egenandeler mellom ansvar og skade, og fordeling av regress beløp i denne sammenheng.
 4. Kapittel 7: Samtlige motiv tekster og innledningen er skrevet på ny.
 5. § 12-1: Det er nye veiledninger i motivene om forbruk av elektrisitet som en felles reparasjonsomkostning.
 6. Kapittel 15: Motivene til de fleste av bestemmelsene i kapittel 15 er endret. Alle henvisninger til vilkårene for Den Norske Krigsforsikring for Skib (tidligere referert til som Kpol.) er fjernet.

Ved endringen av motivene ble også henvisningene til historikken bak vilkårsutviklingen fjernet for å lette lesningen og forståelse av motivene. 

For bestemmelser der det ikke er gjort endringer i motivene er den historiske utvikling ikke fjernet. I motivene til disse bestemmelsene er det henvist både til Planen som var i kraft før 1996 Planen, Norsk Sjøforsikringsplan av 1964 (1964 Planen), og forskjellige forsikringsvilkår og praksis. Forsikringsvilkårene det henvises til er Vilkår for kaskoforsikring utgitt av Sjøassurandørernes Centralforening (Cefor) og De gjensidige skipsassuranseforeningers Premie- og forsikringsvilkår (PFV). Forkortelsen Cefor står for Cefor Form 246 A fra oktober 1995, mens PFV er forkortelse for De gjensidige skipsassuranseforeningers Premie- og forsikringsvilkår 1. januar 1995.

Språket i Planen og motivene er engelsk. Planen oversettes til de nordiske språkene. 

Planens Versjon 2016 vil formelt tre i kraft 1. januar 2016. Endringer er markert i både den trykte og elektroniske versjonen av Planen.

Cefor har opphavsretten og er ansvarlig for trykkingen av Planen og publiseringen av webutgaven av Planen og motivene. Internettadressen er www.nordicplan.org. Planen er også tilgjengelig som app for smarttelefoner og nettbrett.

Avslutningsvis ønsker den permanente revisjonskomiteen å påpeke at Planen er en fremforhandlet standardisert forsikringsavtale. Planen er ikke bindende for partene i denne avtalen. Parter som inngår en forsikringsavtale står helt fritt til å avtale andre vilkår eller gjøre modifikasjoner i en hvilken som helst del av Planen og dens bestemmelser.

Oslo, 15. september 2015
Trine-Lise Wilhelmsen, formann
Hans Jacob Bull, formann 
Kaja de Vibe Malling, sekretær