Translations

Scroll to the top

Forord

Nordisk Sjøforsikringsplan av 2013, Versjon 2019
Basert på Norsk Sjøforsikringsplan av 1996, Versjon 2010

Den Nordiske Sjøforsikringsplanen av 2013 har sitt grunnlag i en avtale datert 3. november 2010 (sist endret 9. desember 2016) mellom:

The Nordic Association of Marine Insurers (Cefor)
og
Danske Rederier (tidligere Danmarks Rederiforening),
Rederierna i Finland,
Norges Rederiforbund og
Svensk Sjöfart.

Denne avtalen fastsetter at dokumentet skal hete “The Nordic Marine Insurance Plan of 2013” med følgende undertittel; “Based on the Norwegian Marine Insurance Plan of 1996, Version 2010” (heretter kalt “Planen”).

Avtalen etablerer en permanent revisjonskomité (a permanent Standing Revision Committee (SRC)) med det formål å utarbeide Planen. Avtalepartene kan foreslå endringer i Planen. Dersom medlemmene er enige om at det skal gjøres slike endringer, skal SRC utarbeide endringene i planteksten og motivene på engelsk.

Følgende personer er i henhold til avtalen oppnevnt som medlemmer i den permanente revisjonskomiteen (SRC) for Versjon 2019:

Formann
Trine-Lise Wilhelmsen, professor dr. juris, instituttleder Nordisk Institutt for Sjørett

Sekretær
Marie Meling, Stipendiat, Nordisk Institutt for Sjørett 

The Nordic Association of Marine Insurers (Cefor)
Sveinung Måkestad, Vice President, Gard
Roar Sanden, advokat & Director Adjusting, Norwegian Hull Club
Hanne Rydelsborg, Senior Claims Handler, Codan Marine
Ronny Hindersson, Claims Manager, Alandia Marine, Alandia Insurance Ltd.
Johan Kahlmeter, Area Manager, Team Gothenburg, The Swedish Club
Anders Hovelsrud, Insurance Director, Den Norske Krigsforsikring for Skib
Einar Sandbakken, Claims Director, Master Mariner H&M, Skuld Marine Agency
Nicolas Wilmot, Special Advisor, Gard (møtende varamedlem)
Jan-Hugo Marthinsen, Vice President, Gard (kapittel 18 endringer)
Viggo Thomas Kristensen, advokat, Cefor (oppdelingen av kapittel 17)

De nordiske rederiforbundene
Karoline Bøhler, advokat, Insurance and CSR Manager, Norges Rederiforbund
Marthe Romskoug, General Manager, Wilhelmsen Insurance Services AS
Hogne Nesse, Head of Marine Insurance & Claims, Höegh Autoliners AS
Örjan Karlsson, Manager Marine Insurance, Stena Rederi AB
Claes Westman, Head of Marine Insurance, A.P. Møller-Maersk A/S
Kim Chalmer Rasmussen, Insurance Manager, DFDS A/S
Olli Kytö, Attorney-at-Law, Sea Invest Ltd.
Anne Mentz Hansen, Senior Claims Manager, Torm A/S (møtende varamedlem)
Frode Berg, Claims Director, Marine & Marine Offshore, Willis Towers Watson AS (kapittel 18 endringer)

Nordiske dispasjører
Bjørn Slaatten, Dispasjør

SRC besluttet at endringer i planteksten og motivene i forhold til Nordisk Sjøforsikringsplan av 2013, Versjon 2016 skal fremheves i teksten og påpekes i dette forordet. 

SRC har vedtatt følgende endringer for inkorporering i Planen, Versjon 2019:

 1. § 1-4A: Tidligere § 1-4 er nå blitt til § 1-4A som en følge av at det er kommet inn en ny § 1-4B. I tillegg er annet ledd i tidligere § 1-4 endret. Annet ledd fastslo før endringen at avtalt lovvalg for forsikringer på grunnlag av Planen tegnet med hovedassurandør som ikke er nordisk skulle være norsk rett, med mindre noe annet var skriftlig avtalt. Det nye annet ledd fastslår at tvister i slike tilfeller skal løses ved voldgift etter reglene i § 1-4B, hvoretter sted og lovvalg for voldgiften følger av denne bestemmelsens fjerde ledd. Begrunnelsen for denne endringen er nærmere beskrevet i motivene til § 1-4B (se nedenfor). Som en konsekvens av denne endringen, er henvisningene i Planens §§ 14-3 og 18-41 samt i den generelle introduksjonen til motivene til kapittel 9 og motivene til § 9-4 oppdatert.
 2.  

 3. § 1-4B: Denne nye bestemmelsen innfører voldgift som alternativ tvisteløsningsform for forsikringer på grunnlag av Planen tegnet med nordisk hovedassurandør, og innfører voldgift som den avtalte tvisteløsningsform for forsikringer på grunnlag av Planen tegnet med hovedassurandør som ikke er nordisk. Begrunnelsen for at det er tatt inn en voldgiftsklausul i Planen er todelt. For det første har mange assurandører allerede innført voldgift som foretrukken tvisteløsningsmekanisme i sine vilkår, og det er derfor hensiktsmessig å ha en standardklausul i Planen som partene kan benytte. Den andre delen av begrunnelsen er usikkerhet knyttet til reguleringen av jurisdiksjon og anerkjennelse og fullbyrdelse av dommer etter Brexit.
 4.  

 5. § 1-5: Tredje ledd er endret som en følge av endringene i §§ 16-1 og 16-4.
 6.  

 7. § 2-3: Annet ledd er endret slik at det ikke bare er konjunkturendringer som skal tas i betraktning for retten til å kreve endringer av den avtalte forsikringsverdien. Nå kreves «endringer i de forhold som etter avtalen skal danne grunnlaget for den avtalte forsikringsverdien» for at slik endring skal kunne skje. Endringen er gjort for å reflektere at der hvor den avtalte forsikringsverdien er satt på bakgrunn av inngåtte kontrakter for fartøyet eller basert på utestående lånearrangementer med en bank, vil konjunkturendringer ikke nødvendigvis ha betydning for den avtalte forsikringsverdien.
 8.  

 9. § 2-8: Tidligere litra (b) er skrevet om og delt i to; litra (b) og (c), med den konsekvens at tidligere litra (c) og (d) har fått ny nummerering. Litra (b) regulerer nå inngrep som foretas av egen statsmakt «så fremt dette inngrepet er gjort for å fremme overordnede politiske målsetninger». Bestemmelsen er endret, delvis for å utvide dekningen for slike inngrep, og delvis for å klargjøre motstridende utsagn i motivene knyttet til omfanget av dekning under forsikring mot sjøfare ved slike inngrep. Litra (c) unntar nå «rekvisisjon som foretas av statsmakt». Begrunnelsen er at det som følge av innsnevringen av ordlyden i litra (b) er nødvendig med et eget unntak for å klargjøre at rekvisisjon som foretas av statsmakt er unntatt fra dekningen uavhengig av motivasjonen for rekvisisjonen. På den annen side er eksproriasjon nå behandlet i litra (b). Som en følge av disse endringene er også motivene til denne bestemmelsen skrevet på nytt og inneholder nå en redegjørelse for forskjellene mellom rekvisisjon, ekspropriasjon og konfiskasjon. 
 10.  

 11. § 2-8: Litra (d) har fått ny nummerering og erstatter tidligere litra (c). I tillegg er ordlyden i bestemmelsen endret fra «manglende betalingsevne» til «insolvens eller manglende betalingsevne hos sikrede, eller igangsettelse av ordinær rettsprosess for å tvangsfullbyrde betalingen av en hvilken som helst avgift, bot, gjeldskrav eller sikkerhetsrett som ikke er relatert til krav eller ansvar dekket av forsikringen». Endringen er en konsekvens av et ønske om å bringe den engelske originalteksten (hvor uttrykket «insolvency» tidligere ble brukt) nærmere betydningen av det norske uttrykket «manglende betalingsevne». «Manglende betalingsevne» i denne bestemmelsen (og i § 2-9) skal altså omfatte manglende evne til å betale uavhengig av årsak, og uavhengig av om den manglende betalingsevnen skyldes en forbigående likviditetskrise eller en virkelig insolvens. I tillegg og som en følge av at omfanget for unntaket for inngrep av statsmakt i § 2-8 litra (b) er innsnevret i denne revisjonen, er ordene "eller igangsettelse av ordinær rettsprosess for å tvangsfullbyrde betalingen av en hvilken somhelst avgift, bot, gjeldskrav eller sikkerhetsrett som ikke er relatert til krav eller ansvar dekket av forsikringen" lagt til i litra (d) for å klargjøre at slike intervensjoner fortsatt ikke er dekket av forsikring. Disse endringene er også nærmere forklart i motivene. 
 12.  

 13. § 2-9: Endringene i første ledd, litra (b) og annet ledd, litra (a) og (c) er nært knyttet til endringene som er gjort i § 2-8. Formålet med endringene er å klargjøre forholdet mellom farer og inngrep som er dekket ved henholdsvis en forsikring mot sjøfare og en forsikring mot krigsfare, å klargjøre begrepene som brukes i litra (b) samt å tilpasse farefeltet ved forsikring mot krigsfare til kriteriene som ble fastlagt i Sira-saken. Tidligere litra (b) er nå delt opp på samme måte som i § 2-8, slik at ekspropriasjon er lagt til i første ledd, litra (b), mens rekvisisjonen er adressert i en egen litra, se annet ledd, litra (c). Som en følge av disse endringene er også motivene til denne bestemmelsen skrevet på nytt. Ordlyden i annet ledd, litra (a) er, på samme måte som i § 2-8, litra (d), endret fra «manglende betalingsevne» til «insolvens eller manglende betalingsevne hos sikrede, eller igangsettelse av ordinær rettsprosess for å tvangsfullbyrde betalingen av en hvilken som helst avgift, bot, gjeldskrav eller sikkerhetsrett som ikke er relatert til krav eller ansvar dekket av forsikringen».
 14.  

 15. § 4-5: Overskriften er redaksjonelt endret. I tillegg er første ledd skrevet om. I annet ledd er ordet «utgifter» erstattet med «omkostninger» og et nytt tredje ledd er lagt til. Formålet med disse endringene er å klargjøre omfanget av assurandørens erstatningsansvar for omkostninger som påløper for å fastslå om krav som fremsettes etter et havari er dekket av forsikringen. Motivene er endret med samme formål.
 16.  

 17. § 4-10: Bestemmelsen er endret for å klargjøre at sikrede alltid har rett til å kreve dekning for fysiske skader på fartøyet, herunder oppofrelser, i overensstemmelse med reglene om partikulært tap uten først å kreve bidrag fra de øvrige deltakerne i felleshavariet, noe som ofte kan ta lang tid.
 18.  

 19. § 5-4: Tredje ledd er endret ved at det er tatt inn krav om en minimumsrente på 2 prosentpoeng uavhengig av om CIBOR, NIBOR eller STIBOR er negativ. I tillegg er bruken av %-tegnet gjennomgående erstattet med «prosentpoeng» i hele bestemmelsen for å følge skrivemåten som brukes i sammenlignbare tekster. Tilsvarende endringer og klargjøringer er gjort i motivene hvor det nå også er forklart, i tilknytning til fjerde ledd, at forsinkelsesrenten alltid vil være minst 4 prosentpoeng.
 20.  

 21. § 5-23: Den tidligere referansen til «skipets fører eller skips maskinsjef» er slettet ettersom det ble ansett uheldig med en så vidtrekkende identifikasjonsregel. Som en følge av denne endringen vil det nå være de alminnelige reglene om identifikasjon i §§ 3-36 til 3-38 som gjelder også ved beregning av fristen for anmeldelse av havari, og da slik at det kun er kunnskap hos sikrede og de han identifiseres med som er relevant.
 22.  

 23. § 10-2: Bestemmelsen er endret for å utvide forsikringsdekningen for gjenstander som midlertidig fjernes fra fartøyet. Ordlyden i første setning er endret og en ny setning som regulerer dekningen for gjenstander under reparasjon er lagt til.
 24.  

 25. § 15-11: I forbindelse med endringene i §§ 2-8 og 2-9 første og annet ledd knyttet til forsikringsdekning ved inngrep av statsmakt, er fristen i første og annet ledd, som regulerer når sikrede kan kreve erstatning for totaltap, redusert fra tolv til seks måneder. § 18-69 er endret tilsvarende.
 26.  

 27. § 16-1: Tredje og fjerde ledd er nye. Tredje ledd er en ren redaksjonell endring ved at bestemmelsen er flyttet fra § 16-4, annet ledd, uten at det er gjort endringer i ordlyden, ettersom denne reguleringen ble funnet å passe bedre i denne bestemmelsen. Bestemmelsen om gjeninntredelse i fjerde ledd er ny i denne versjonen, og lar forsikringen automatisk tre i kraft igjen med den opprinnelige ansvarssummen etter en skade på fartøyet i løpet av forsikringsperioden. I tillegg er motivene endret ved både å gi en bedre forklaring på hva som menes med begrepet «tidstap», og ved at det er inntatt en redegjørelse for forholdet mellom denne bestemmelsen og § 16-11.
 28.  

 29. § 16-4: Annet ledd er flyttet til § 16-1 og dermed strøket fra denne bestemmelsen. I forbindelse med denne endringen, er også henvisningene i §§ 15-3 og 16-7 oppdatert.
 30.  

 31. Kapittel 17: Det tidligere kapittel 17 er redaksjonelt endret og delt i tre separate kapitler. «Nye» kapittel 17 inneholder nå kun bestemmelser om forsikring for fiskefartøyer. Bestemmelser om forsikring for andre fartøyer med begrenset fartsområde er skilt ut i et nytt kapittel 20. Det samme gjelder bestemmelser om ansvarsforsikring som nå er skilt ut som frittstående dekning i et nytt kapittel 21. Formålet med denne oppsplittingen er å gjøre bestemmelsene bedre egnet for hver gruppe av forsikret aktivitet, og dermed også enklere å bruke.
 32.  

 33. § 18-2: Ordet «forsyninger» er erstattet med «proviant» i annet ledd, litra (a) for å bringe ordlyden i samsvar med ordlyden i § 10-1.
 34.  

 35. § 18-31: Bestemmelsen er redaksjonelt endret i den engelske originalteksten. I tillegg er motivene til bestemmelsen skrevet på nytt.
 36.  

 37. § 18-32: Første ledd er redaksjonelt endret for å bringe ordlyden i samsvar med ordlyden i § 12-15. 
 38.  

 39. § 18-43: Tredje og fjerde ledd er nye. Tredje ledd er en ren redaksjonell endring ved at bestemmelsen er flyttet fra § 18-46, annet ledd, uten at det er gjort endringer i ordlyden, ettersom denne reguleringen ble funnet å passe bedre i denne bestemmelsen. Bestemmelsen om gjeninntredelse i fjerde ledd er ny i denne versjonen og lar forsikringen automatisk tre i kraft igjen med den opprinnelige ansvarssummen etter en skade på fartøyet i løpet av forsikringsperioden. Endringene er identiske med de endringene som er gjort i §§ 16-1 og 16-4 (se over).
 40.  

 41. § 18-46: Annet ledd er flyttet til § 18-43 og dermed strøket fra denne bestemmelsen. I forbindelse med denne endringen, er også henvisningene i §§ 18-49 og 18-61 oppdatert.
 42.  

 43. § 18-69: Fristene i første og annet ledd for når sikrede kan kreve erstatning for totaltap er redusert fra tolv til seks måneder i forbindelse med endringene i §§ 2-8 og 2-9 knyttet til forsikringsdekning ved inngrep av statsmakt. § 15-11 er endret tilsvarende.
 44.  

 45. § 18-90: Bestemmelsen er endret for å gi bedre samsvar mellom kondemnasjonsformelen i denne bestemmelsen og det som følger av § 18-10. Endringene i annet ledd gir sikrede en alternativ rett til å kreve erstatning for totaltap dersom omkostningene ved å reparere overstiger 80% av forsikringssummen. Endringen fører til en sømløs overgang mellom reglene om byggerisikoforsikring og reglene om kaskoforsikring i avsnitt 2.
 46.  

 47. Vedlegget til § 3-15: Fartsområde II (Betingede fartsområder) 3. Gulf of St. Lawrence og St. Lawrence River (kart nr. 3): Kartet og ordlyden i vedlegget er forbedret gjennom henvisning til koordinater.
 48.  

 49. Vedlegget til § 3-15: Fartsområde II (Betingede fartsområder) 4. St. Lawrence Seaway og de nordamerikanske innsjøer (kart nr. 3): Kartet og ordlyden i vedlegget er forbedret gjennom henvisning til koordinater.
 50.  

 51. Vedlegget til § 3-15: Fartsområde II (Betingede fartsområder) 5. Øst-Asiatiske farvann (kart nr. 4): Kartet og ordlyden i vedlegget endret ved at «the great circle line» er flyttet 10 nautiske mil fra land og ved henvisning til koordinater.
 52.  

 53. Henvisninger til «York-Antwerpen reglene 1994» er gjennomgående endret til «York-Antwerpen reglene 2016» i Planen og motivene for å sørge for at det er York-Antwerpen reglene 2016 som brukes. Denne endringen er gjort i §§ 4-8, 4-11, 16-1 og 18-43.
 54.  

 55. Det er gjort redaksjonelle endringer som går ut på å slette eller korrigere utdaterte/gale henvisninger og endringer som gjør språket mer ensartet i den engelske originalteksten og motivene. Slike endringer er gjort i § 15-15 (feilaktig referanse til rekvisisjon slettet) i planteksten og i § 12-3 (referanse til § 12-5 (f) strøket), § 19-11 (korrigert referansen til § 4-1 (istedenfor 1-4)) og § 18-2 (korrigert referanse til første ledd, litra (c) istedenfor annet ledd, litra (c)) i motivene.  

  Termen "skip" er byttet ut med "fartøy" i hele planteksten. I motivene brukes fortsatt "skip" og "fartøy" om hverandre.I tillegg er det gjort enkelte rene rettskrivingskorreksjoner og korrigering av formatering, både i den engelske originalteksten og i denne oversettelsen. 

I forbindelse med ovennevnte endringer er det også gjort endringer i motivene til de respektive bestemmelsene. Endringer er samtidig også gjort i motivene til andre bestemmelser der disse endringene er nevnt. Det er også gjort endringer flere steder i motivene i bestemmelser som ikke er endret, men der revisjonskomiteen har funnet at de tidligere motiver var upraktiske, misvisende eller kunne bli misforstått. Dette gjelder følgende paragrafer:

 1. § 2-11: Et avsnitt i motivene er skrevet om for å klargjøre at § 2-11 gjelder ved tidstapsforsikring tegnet på grunnlag av kapittel 16 selv om kaskoforsikringen ikke er tegnet på grunnlag av Planen.
 2.  

 3. § 3-21: Motivene er endret for å klargjøre betydningen av kontinuitetsprinsippet som gjelder for fusjoner og fisjoner, og dermed at slike transaksjoner ikke skal anses som et eierskifte. Det betyr at slike transaksjoner ikke skal lede til automatisk bortfall av forsikringen. 
 4.  

 5. § 4-8: Motivene er endret for å forbedre den engelske oversettelsen av setningen «Her må man falle tilbake på reglene om forskudd i 5-7». I tillegg er henvisningene til York-Antwerpen reglene oppdatert slik at det vises til 2016-versjonen (se over) og den tidligere referansen til Funding Agreement knyttet til Lloyd’s Open Form 1995 er, i tråd med markedspraksis, oppdatert til å vise til SCOPIC Clause knyttet til Lloyd’s Open Form.
 6.  

 7. § 4-12: Den tidligere henvisningen i motivene til Funding Agreement knyttet til Lloyd’s Open Form 1995 er, i tråd med markedspraksis, oppdatert til å vise til SCOPIC Clause knyttet til Lloyd’s Open Form.
 8.  

 9. § 5-16: Motivene er oppdatert for å gjenspeile endringene som er gjort i § 4-10 og for å klargjøre at så lenge felleshavaribidraget som er utlignet på den forsikrede interesse ligger innenfor det beløpet som er avtalt i forsikringsavtalen, har sikrede i utgangspunktet ikke noe ansvar overfor assurandøren dersom sikrede ikke lykkes i å gi assurandøren regress.
 10.  

 11. § 5-24: Motivene til tredje ledd er oppdatert for å klargjøre at skriftlig melding fra assurandøren om at foreldelse vil bli påberopt ikke reduserer, eller på noen annen måte begrenser, foreldelsesfristen på tre år etter første ledd.
 12.  

 13. § 7-4: Motivene til annet ledd er endret for å klargjøre at 5 %-terskelen i utgangspunktet beregnes av forsikringssummen for hver enkelt interesse som er forsikret, men at særbestemmelser gjelder for enkelte typer av forsikrede interesser, herunder tidstapforsikring og ansvarsforsikring.
 14.  

 15. § 12-5, litra (a): Følgende setning i motivene er strøket: «However, the insurer shall not cover maintenance and wages of the crew in connection with the necessary cleaning of tanks prior to the repairs.» Som en konsekvens av dette er også siste avsnitt i motivene redaksjonelt endret.
 16.  

 17. § 12-13: Følgende setning i motivene er strøket: «Here as elsewhere, the Plan is based on the rules of apportionment that have established themselves in practice.»
 18.  

 19. § 16-11: Motivene er endret for å klargjøre omfanget av forsikringsdekningen når sikrede, med det formål å opprettholde inntektsstrømmen under den kontraherte reisen/certepartiet som er inngått for det forsikrede fartøyet, setter inn et erstatningsfartøy mens det forsikrede fartøyet repareres. Motivene er videre endret for å klargjøre at assurandøren, i visse situasjoner, svarer for ekstraomkostninger knyttet til innleie av ekstra taubåter.
 20.  

 21. § 16-14: Motivene er endret ved å innta eksempler på hvorfor en eier kan ønske å utsette reparasjoner, samt ved å klargjøre at det takserte dagsbeløpet skal komme til utbetaling for fartøy som har vært kontinuerlig ute av drift fra før utløpet av forsikringstiden, selv om reparasjonsoppholdet først påbegynnes etter utløpet av forsikringstiden. I tillegg er datoene som brukes i eksemplene i motivene oppdatert.
 22.  

Ved endringen av motivene ble også henvisningene til historikken bak vilkårsutviklingen fjernet for å lette lesningen og forståelse av motivene. 

For bestemmelser der det ikke er gjort endringer i motivene er den historiske utvikling ikke fjernet. I motivene til disse bestemmelsene er det henvist både til Planen som var i kraft før 1996 Planen, Norsk Sjøforsikringsplan av 1964 (1964 Planen), og forskjellige forsikringsvilkår og praksis. Forsikringsvilkårene det henvises til er Vilkår for kaskoforsikring utgitt av Sjøassurandørernes Centralforening (Cefor) og De gjensidige skipsassuranseforeningers Premie- og forsikringsvilkår (PFV). Forkortelsen Cefor står for Cefor Form 246 A fra oktober 1995, mens PFV er forkortelse for De gjensidige skipsassuranse-foreningers Premie- og forsikringsvilkår 1. januar 1995.

Språket i Planen og motivene er engelsk. Planen oversettes til de nordiske språkene.

Planens Versjon 2019 vil formelt tre i kraft 1. januar 2019. Endringer er markert i både den trykte og elektroniske versjonen av Planen. Cefor har opphavsretten og er ansvarlig for trykkingen av Planen og publiseringen av webutgaven av Planen og motivene. Internettadressen er www.nordicplan.org. Planen er også tilgjengelig som app for smarttelefoner og nettbrett.

Avslutningsvis ønsker den permanente revisjonskomiteen å påpeke at Planen er en fremforhandlet standardisert forsikringsavtale kun for å eksemplifisere. Planen er ikke bindende for partene i denne avtalen. Parter som inngår en forsikringsavtale står helt fritt til å avtale andre vilkår eller gjøre modifikasjoner i en hvilken som helst del av Planen og dens bestemmelser.

Oslo, 14. september 2018
Trine-Lise Wilhelmsen, formann
Marie Meling, sekretær