Translations

Scroll to the top

Förord

Nordisk Sjöförsäkringsplan av 2013, Version 2016
Baserad på Norsk Sjöförsäkringsplan av 1996, Version 2010

Grunden för den Nordiska Sjöförsäkringsplanen av 2013 är överenskommelsen från den 3:e november 2010 (ändrats 16 April 2013) mellan:
the Nordic Association of Marine Insurers (Cefor)
och
Danmarks Rederiforening,
Rederierna i Finland, 
Norges Rederiforbund, samt
Svensk Sjöfart.

Överenskommelsen bekräftar att detta dokument ska benämnas “The Nordic Marine Insurance Plan of 2013” med undertiteln “Based on the Norwegian Marine Insurance Plan of 1996, Version 2010” (härefter “Planen”).

Överenskommelsen etablerade en permanent Stående Revisionskommitté (SRC) med ändamål att sammanställa Planen. Överenskommelsens parter kan föreslå förändringar till Planen. Om medlemmarna accepterar att förändringar ska göras, så ska SRC ge ett utkast till förändringar till texten i Planen och kommentarerna på engelska.

Följande medlemmar utsågs till SRC för Version 2016:

Ordförande
Trine-Lise Wilhelmsen, Professor, LL.D, Director of Scandinavian Institute of Maritime Law
Hans Jacob Bull, Professor Emeritus, Scandinavian Institute of Maritime Law (januari - mai 2015)

Sekreterare
Kaja de Vibe Malling, PhD Research Fellow, Scandinavian Institute of Maritime Law

The Nordic Association of Marine Insurers (Cefor)
Haakon Stang Lund, Legal Counsel, Norwegian Hull Club 
Johan Kahlmeter, Head of Claims - Marine, Team Gothenburg, The Swedish Club
Olli Kytö, Director, Alandia Insurance 
Sveinung Måkestad, Vice President, Gard
Hanne Rydelsborg, Senior Claims Handler, Codan Marine
Roar Sanden, Lawyer & Director Adjusting, Norwegian Hull Club
Nicolas Wilmot, Special Advisor, Gard (deltagande suppleant)
Jan-Hugo Marthinsen, Vice President, Gard (Kapitel 18-ändringar)

Nordiska Redarföreningar
Karoline Bøhler, Attorney-at-Law, Insurance and CSR Manager, Norwegian Shipowners’ Association
Bjarte Thorsen, Senior Vice President, Kristian Gerhard Jebsen Skipsrederi
Hogne Nesse, Head of Department, Insurance/Claims, Høegh Autoliners 
Örjan Karlsson, Manager Marine Insurance, Stena Rederi 
Elsebeth Grosmann-Huang, Senior Executive, Insurance & Claims, J. Lauritzen
Tapani Voionmaa, Executive Vice President, Finnlines
Marthe Romskoug, General Manager, Wilhelmsen Insurance Services (deltagande suppleant)
Frode Berg, Claims Director, Willis (Kapitel 18-ändringar)

Nordisk Dispaschör  
Bjørn Slaatten, Dispaschör

SRC beslöt att förändringar till text i Planen och i kommentarerna i förhållande till Nordisk Sjöförsäkringsplan av 2013 ska framhävas i texten och i förordet.

SRC har tillämpat följande ändringar för infogande i Planen:

 1. Termen “försäkringsbrev” är utbytt mot “försäkringsavtal” i texten och i kommentarerna på de ställen termen syftar på hela försäkringsavtalet och inte bara den enskilda bekräftelsen. Denna ändring är gjord i följande paragrafer: 4-8, 5-3, 8-2, 12-15, 12-16, 12-18, 13-4, 14-1, 14-2, 15-3, 15-15, 16-4, 16-6, 16-7,
  16-12, 17-1, 17-3, 17-15, 17-18, 17-28, 17-31, 17-34, 17-55, 18-1, 18-32, 18-33, 18-38, 18-39, 18-40,
  18-46, 18-48, 18-49, 18-54, 19-2, 19-5, 19-8, 19-9, 19-10, 19-25 och 19-26. 
 2. § 1-1: Den norska översättningen av termerna “the insurer”, “the person effecting the insurance” och “the assured” i punkterna (a) – (c) är strukna i den engelska versionen. Vidare är definitionerna av termerna “förlust” och “enskilt haveri, enskild skada etc.” i punkterna (d) och (e) strukna. Den nya punkten (d) definierar “mäklaren” som den som har blivit instruerad av försäkringstagaren att agera som förmedlare mellan försäkringstagaren och försäkringsgivaren.
 3. § 1-2: Första stycket, första meningen är redaktionellt ändrad i den engelska versionen. Ordet “require” är utbytt mot “demand”.
 4. § 1-3: Första stycket är omarbetat baserat på den nya definitionen av “mäklare” i § 1-1, punkten (d). Det nya första stycket ersätter de tidigare första och andra styckena. I andra stycket (tidigare tredje stycket), första meningen, har ordet “requires” bytts ut mot “demands” i den engelska versionen. Det har lagts till nya tredje och fjärde stycken. Tredje stycket ger mäklaren auktoritet att mottaga återbetalning av premier eller skaderegleringar. Fjärde stycket gäller premiebetalningar. Den anger att försäkringstagaren kan betala premien till försäkringsgivaren via en mäklare, men att premien inte anses vara betald förrän den faktiskt är  försäkringsgivaren tillhanda.
 5. § 2-2: Det nya första stycket anger att parterna genom överenskommelse kan fastställa försäkringsvärdet till en viss summa, härefter kallat “avtalat försäkringsvärde”, jfr. § 2-3. Baserat på den ändringen har termen “taxerat” ersatts av “avtalat” i texten och i kommentarerna när termen refererar till försäkringsvärde. Denna ändring har gjorts i paragraferna: 2-3, 10-12, 12-7, 12-8, 12-11, 12-12, 14-1, 14-4, 17-8, 18-7 och 18-42.
  Det nya andra stycket anger att den försäkrade summan eller summorna i försäkringsavtalet ska anses vara det avtalade försäkringsvärdet om inte omständigheterna tydligt indikerar annorledes.
 6. § 2-3: Den första delen av den första meningen är struken och redaktionella ändringar har gjorts på grund av ändringarna i § 2-2.
 7. § 2-17: Den här nya paragrafen motsvarar Cefors klausul för begränsning och exkludering av försäkringstäckning vid sanktioner 2014.
 8. § 3-15: Andra stycket, andra meningen, anger numera att om försäkringsgivaren ska ge sitt samtycke gällande efterlevnad till andra villkor som syftar till att förhindra skada, så ska sådana villkor utgöra säkerhetsföreskrifter, jfr. § 3-22 och § 3-25, första stycket. Tredje stycket, tredje meningen, anger att ytterligare nedsättningar av ersättningen kan göras vid skada på grund av is, där den försäkrade ej har underrättat försäkringsgivaren att fartyget seglar inom ett villkorat område enligt första paragrafen, andra meningen, och är ett resultat av den försäkrades försummelse att agera aktsamt och med omsorg. Fjärde stycket är nytt och anger att försäkringen ska gälla i fullo om den försäkrade har underrättat försäkringsgivaren i enlighet med första stycket, under förutsättning att de villkor, om några, som försäkringsgivaren givit följs. I femte stycket, första meningen, har ordet “tillstånd” ersatts med “sitt godkännande”.
 9. § 3-22: Tredje stycket är ändrat. Den tidigare regeln gällande isklassens verkan är struket. Vidare har en ny regel som gör gällande att den försäkrade har en skyldighet att se till att när Safety Management System upprättas så ska den “innefatta instruktioner och rutiner för hur smörjolja, kylvatten och matarvatten till panna ska användas och övervakas”. Den nya regeln ersätter det tidigare undantaget i § 12-5, punkten (f), gällande förlust som beror på att smörjolja, kylvatten eller matarvatten har blivit förorenat. 
 10. § 3-25: Andra stycket, andra meningen, gällande periodiska besiktningar är struken.
 11. § 5-6: Förfallodagen är ändrad från 6 veckor till 4 veckor från den dag då ersättningsberäkningen lämnades eller skulle ha lämnats.
 12. § 8-1: Det första stycket är omskrivet. Den sista delen av stycket är tillagt och identifikationsbestämmelsen som tidigare fanns i stycket är flyttat till § 8-3, tredje stycket. Det tidigare andra stycket, som innehöll referenser till § 7-3 första stycket och § 7-4 sjätte stycket, är struken. Den första referensen är utbytt mot den nya § 8-5.
 13. § 8-2: Den tidigare paragrafen är struken och utbytt mot en ny paragraf gällande skydd av tredje man gentemot subrogationskrav från försäkringsgivaren.
 14. § 8-3: Paragrafen gällande tillämpning av reglerna i kapitel 3 och § 5-1 är ny. Första stycket är identisk med det strukna § 8-2, första stycket, och det strukna § 8-2, andra stycket upprepas inte. Tredje stycket motsvarar identifikationsregeln som tidigare återfanns i § 8-1.
 15. § 8-4: Paragrafen motsvarar den tidigare § 8-3. Inga betydande ändringar har gjorts, men i den engelska versionen har orden “any co-insured third party” ersatts med “the co-insured third party”.
 16. § 8-5: Paragrafen, som innehåller regler om skadehantering, beräkning av ersättning m.m. är ny. Den motsvarar den tidigare § 8-1, andra stycket, vilken innehöll en referens till § 7-3, första stycket.  
 17. § 8-6: Paragrafen är ny. Den anger att försäkringen är underordnad andra försäkringar som medförsäkrad tredje man har ingått. Följaktligen ska försäkringsgivaren enbart vara ansvarig i den utsträckning medförsäkrad tredje man inte har täckning under den andra försäkringen, jfr. § 2-6, andra stycket.
 18. § 8-7: Paragrafen motsvarar den tidigare § 8-4. Rubriken till paragrafen har ändrats för att klargöra att reglerna gäller både panthavare och namngiven tredje man. Även vissa ändringar har gjorts i själva texten.
 19. § 9-1: Den norska översättningen av termerna “claims leader” och “co-insurers” i första och andra styckena är strukna i den engelska versionen.
 20. § 10-1: Ordet “supplies” i andra stycket, punkten (a), har ersatts med “provisions” i den engelska versionen. Anledningen är att ordet “supplies” kan tolkas för brett och oavsiktligen utöka undantaget från täckning under kaskoförsäkringen.
 21. § 12-5: Punkten (f) är struken, ref. ändringarna i § 3-22.
 22. § 12-14: Andra stycket är ändrad. Orden “De gemensamma kostnader som beror på reparationstidens längd” har ersatts med “Dockningskostnader och kajhyra”.
 23. § 12-15: En ny andra mening som betonar att isavdrag ska dras av i tillägg till självrisken i § 12-18 första stycket har lagts till.  
 24. § 15-1: Andra stycket är redaktionellt  ändrad i den engelska versionen. Ordet “are” är struken.
 25. § 15-3: Andra stycket, punkten (b) är redaktionellt ändrad. Referensen till § 14-1, punkt (a) är ersatt med punkt (b).
 26. § 15-4: Andra stycket är ändrad. Baserat på ändringarna i § 3-25 är referensen till § 3-25, första stycket struken.
 27. § 15-5: Paragrafen är redaktionellt ändrad i den engelska versionen. Ordet “an” har ersatts med “the”.
 28. § 15-7: Paragrafen är ändrad genom att lägga till “per automatik” istället för “omedelbart” så att ordalydelsen stämmer överens med § 15-6.
 29. § 15-8: Första stycket är ändrad genom att lägga till delar i första meningen inom parentestecken. Tillägget i den engelska versionen är ordagrant med ordalydelsen i engelska villkor och klargör när uppsägningen träder i kraft. Andra stycket är omarbetat, och anger numera att försäkringsgivaren bara ska sträva efter att lämna ett förslag till förlängning av försäkringen med nya villkor, om det är relevant, med en ny premie, förutsatt att det är praktiskt och kommersiellt möjligt att förlänga krigsförsäkringen.
 30. § 15-22: Paragrafen är redaktionellt ändrad genom att referensen till § 15-21 är struken.
 31. § 16-6: Ordet “taxerat” är utbytt mot “avtalat” i enlighet med ändringarna i § 2-2 och § 2-3.
 32. § 16-12: Fjärde stycket  första stycket är redaktionellt ändrad. En ny sista mening har lagts till för att klargöra att försäkringsgivarens ansvar inte ska överskrida den summa som hade varit betalningsbar om den kategori av arbeten som han ansvarar för hade utförts separat.
 33. § 16-14: Ordet “taxerat” i andra stycket är utbytt mot “avtalat” i enlighet med ändringarna i § 16-6.
 34. § 17-3: Andra stycket är redaktionellt ändrad. Referensen till § 3-15 tredje stycket är ersatt med § 3-15 femte stycket.
 35. § 17-17: Överskriften och paragrafen är ändrad till att gälla alla sorters fartyg som är försäkrade under kapitel 17. Ändringarna är till viss del redaktionella. Vidare har en ny mening lagts till för att definiera vad som menas med “anlöp”.
 36. § 17-35: Andra stycket är ändrad genom att lägga till nya punkter (d), (e) och (f). Dessa punkter är identiska med de tidigare punkterna (b), (c) och (a) i tredje stycket, som följaktligen strukits. Följande mening har lagts till i punkten (d): ”Med anlöp menas även ankomst, ankring, arbete, lastning, lossning samt avresa.”, jfr. de motsvarande ändringarna i § 17-17.
 37. § 17-61: Ordet “taxerat” är utbytt mot “avtalat” i enlighet med ändringarna i § 16-6.
 38. § 18-1: Punkten (a), första stycket, angav tidigare att den försäkrade summan eller summorna i försäkringsavtalet ska anses vara det taxerade värdet/värdena såvida inte omständigheterna klart visar annat. Den regeln har ändrats och flyttats till de allmänna bestämmelserna i § 2-2, andra stycket och är således struken från § 18-1 (a). Punkten (b), andra stycket är ny och klargör att konstruktionsriskförsäkring i enlighet med avsnitt 6, även täcker strejker och lock-outs på samma sätt som byggrisker täckta under kapitel 19, jfr. § 19-1. I punkten (e) har ett nytt nummer (3) lagts till i första stycket, vilken är relevant för konstruktionsriskförsäkring täckt under avsnitt 6. En motsvarande ändring har även gjorts i punkten (e), andra stycket. Vidare har punkten (h), första och andra stycket gällande driftområdet ändrats.
 39. § 18-48 och § 18-56: Ordet “taxerat” är utbytt mot “avtalat” i enlighet med ändringarna i § 16-6.
 40. § 18-21: Punkten (e) är struken, ref. ändringarna i § 3-22 och § 12-5 (f).
 41. § 18-34: Första stycket är redaktionellt ändrad. Referensen till § 3-15, andra stycket är ersatt med § 3-15, tredje stycket.
 42. Kapitel 18: Avsnitt 5 gällande krigsförsäkring är utvidgad genom att inkorporera alla paragrafer från kapitel 15, anpassade för att gälla krigsförsäkring för MOUer. Ett nytt avsnitt 6 för konstruktionsriskförsäkring har lagts till.
 43. § 19-2A: En ny paragraf gällande premien vid totalförlust har lagts till. Paragrafen motsvarar § 18-83.
 44. § 19-8: Paragrafen är redaktionellt ändrad. Ordet “enskilt” är struken.  
 45. § 19-14: Paragrafen är ändrad. För att få texten att stämma överens med kommentarerna så har en ny sista mening lagts till som anger att § 12-3 ska gälla för ombyggnad/konversion av det försäkrade objektet.  
 46. § 19-16: Paragrafen är redaktionellt ändrad genom att ersätta referensen från § 19-3 till § 19-2.
 47. § 19-17: Paragrafen är redaktionellt ändrad genom att lägga till den nya punkten (c).
 48. § 19-21: Paragrafen har ändrats så att den är ordagrann med § 18-89, femte och sjätte styckena. Förutom de mer redaktionella ändringarna så är den enda betydande ändringen att orden “leverantör eller under-leverantör” har lagts till i första stycket, punkterna (a), (b) och (d).

I förbindelse med ovanstående förändringar, så har även ändringar företagits i kommentarerna till respektive paragraf. Ändringar har på liknande sätt gjorts i kommentarerna till andra paragrafer där det ämne nämns som regleras i de ändrade paragraferna. Vidare, ändringar har gjorts på åtskilliga ställen i kommentarerna till paragraferna som inte har förändrats, och där SRC har funnit att den tidigare kommentaren varit opraktisk, vilseledande eller kunde leda till missförstånd. Detta gäller för följande villkor:

 1. § 2-8 och § 2-9: Kommentarerna är ändrade för att stryka viss historik och referenser till särskild täckning för Den norske Krigsforsikring for Skib i kapitel 15.
 2. Kapitel 3, avsnitt 3: Introduktionen till avsnitt 3 är ändrad. Vidare är kommentarerna till § 3-22 och 3-25 omarbetade för att anpassas till utvecklingen av säkerhetsföreskrifter.
 3. § 5-13: Kommentarerna till andra stycket är ändrade. Nya kommentarer och exempel gällande fördelning av gemensamma självrisker mellan ansvar och skada, samt därtill fördelning av erhållna medel i samband med regress mot tredje man, har uppkommit.
 4. Kapitel 7: Kommentarerna till alla paragrafer inklusive introduktionen är omarbetade.
 5. § 12-1: Det har lagts till nya stycken i kommentarerna gällande elförbrukning som en gemensam reparationskostnad.
 6. Kapitel 15: Kommentarerna till de flesta paragraferna i kapitel 15 är ändrade. Alla referenser till Den norske Krigsforsikring for Skibs villkor (tidigare angivet i den engelska versionen som Wpol) är strukna.

När ändringarna i kommentarerna gjordes så ströks även förklaringarna till den historiska utvecklingen av paragraferna för att underlätta läsningen och förståelsen för kommentarerna.

Dock så är inte förklaringarna till den historiska utvecklingen borttagen i de paragrafer som inte har blivit ändrade. I kommentarerna till dessa paragrafer finns referenser till både planen som användes innan 1996 års plan, den norska sjöförsäkringsplanen av 1964 (1964 års plan), samt diverse försäkringsvillkor och metoder. Försäkringsvillkoren som refereras till är kaskoförsäkringsvillkoren utfärdade av Cefor och De gjensidige skipsassuranseforeningers Premie- og forsikringsvilkår (PIC). Förkortningen Cefor står för Cefor Form 246 A Oct. 1995, medan PIC innebär De gjensidige skipsassuranseforeningers Premie- og forsikringsvilkår 1 januari 1995.

Planens och kommentarens språk är engelska. Planen kommer att översättas till de nordiska språken.

Planen, Version 2016 träder formellt i kraft den 1 januari 2016. Förändringarna kommer att markeras i både den tryckta versionen liksom nätversionen av Planen. Cefor är upphovsrättsinnehavare och ansvariga för tryckningen av Planen och publiceringen av nätversionen av Planen och kommentaren. Internet adressen är www.nordicplan.org. Planen är även tillgänglig som en App för smartphones och surfplattor.

Slutligen önskar den Stående Revisionskommittén meddela att Planen är en uppsättning av standardförsäkringsvillkor och sålunda rent illustrativa. Planen är inte bindande för parterna till denna överenskommelse. Parter som förhandlar om ett försäkringsavtal är fullständigt fria att komma överens om andra försäkringsvillkor eller att modifiera Planen och dess paragrafer.

Oslo, 15 September 2015
Trine-Lise Wilhelmsen, Ordförande
Hans Jacob Bull, Ordförande 
Kaja de Vibe Malling, Sekreterare