Translations

Scroll to the top

Johdanto

Pohjoismaiset Merivakuutusehdot 2013, Versio 2016
Perustuu Norjalaisiin Merivakuutusehtoihin 1996,Versio 2010

Pohjoismaisten merivakuutusehtojen 2013 lähtökohtana on 3. marraskuuta 2010 solmittu (muutettu 16. huhtikuuta 2013) sopimus seuraavien osapuolten välillä: 
The Nordic Association of Marine Insurers (Cefor)
ja
Danmarks Rederiforening,
Suomen Varustamot ry,
Norges Rederiforbund ja 
Svensk Sjöfart.

Sopimuksessa todetaan, että tämän asiakirjan nimeksi tulee ”Pohjoismaiset Merivakuutusehdot 2013” ja alaotsikoksi ”Perustuu Norjalaisiin Merivakuutusehtoihin 1996, Versio 2010” (jäljempänä “Ehdot”).

Sopimuksella perustettiin pysyvä tarkastuskomitea (Standing Revision Committee, SRC) Ehtojen laatimista varten. Sopimuksen osapuolet voivat ehdottaa muutoksia Ehtoihin. Jos jäsenet sopivat muutosten tekemisestä, laatii SRC korjaukset Ehtojen tekstiin ja selityksiin englanniksi.

Seuraavat SRC:n  jäsenet ovat  työstäneet Ehtojen Versiota 2016:

Puheenjohtaja
Trine-Lise Wilhelmsen, Professor, LL.D, Director of Scandinavian Institute of Maritime Law
Hans Jacob Bull, Professor Emeritus, Scandinavian Institute of Maritime Law (tammikuu - toukokuu 2015) 

Sihteeri
Kaja de Vibe Malling, PhD Research Fellow, Scandinavian Institute of Maritime Law

The Nordic Association of Marine Insurers (Cefor)
Haakon Stang Lund, Legal Counsel, Norwegian Hull Club
Johan Kahlmeter, Head of  Claims - Marine, Team Gothenburg, The Swedish Club 
Olli Kytö, Director, Alandia Insurance
Sveinung Måkestad, Vice President, Gard
Hanne Rydelsborg, Senior Claims Handler, Codan Marine
Roar Sanden, Lawyer & Director Adjusting, Norwegian Hull Club
Nicolas Wilmot, Special Advisor, Gard (läsnäollut varahenkilö)
Jan-Hugo Marthinsen, Vice President, Gard (Luvun 18 muutokset)

Pohjoismaiset laivanvarustajien yhdistykset
Karoline Bøhler, Attoruney-at-Law, Insurance and CSR Manager, Norwegian Shipowners’ Association
Bjarte Thorsen, Senior Vice President, Kristian Gerhard Jebsen Skipsrederi
Hogne Nesse, Head of Department, Insurance/Claims, Høegh Autoliners 
Örjan Karlsson, Manager Marine Insurance, Stena Rederi 
Elsebeth Grosmann-Huang, Senior Executive, Insurance & Claims, J. Lauritzen 
Tapani Voionmaa, Executive Vice President, Finnlines 
Marthe Romskoug, General Manager, Wilhelmsen Insurance Services (läsnäollut varahenkilö)
Frode Berg, Claims Director, Willis (Luvun 18 muutokset)

Pohjoismaiset merivahingonlaskijat
Bjørn Slaatten, merivahingonlaskija 

SRC päätti, että Ehtojen ja Selitysten korjaukset Pohjoismaisiin Merivakuutusehtoihin 2013 merkitään tekstiin ja tuodaan esiin johdannossa.

SRC hyväksyi seuraavat korjaukset sisällytettäväksi Ehtojen Versioon 2016:

 1. Termi “vakuutuskirja” korvataan termillä “vakuutussopimus” tekstissä ja selityksissä silloin kun termi viittaa koko vakuutussopimukseen eikä vain yksittäiseen vahvistukseen. Tämä muutos tehdään kohtiin 4-8, 5-3, 8-2, 12-15, 12-16, 12-18, 13-4, 14-1, 14-2, 15-3, 15-15, 16-4, 16-6, 16-7, 16-12, 17-1, 17-3, 17-15, 17-18,
  17-28, 17-31, 17-34, 17-55, 18-1, 18-32, 18-33, 18-38, 18-39, 18-40, 18-46, 18-48, 18-49, 18-54, 19-2, 
  19-5, 19-8, 19-9, 19-10, 19-25 ja 19-26.
 2. Kohta 1-1: Alakohdissa (a)-(c) olevien termien “vakuutuksenantaja”, “vakuutuksenottaja” ja “vakuutettu” käännös norjaksi poistetaan. Lisäksi alakohdissa (d) ja (e) olevat määritelmät “menetys” ja “yksityinen häviö” poistetaan. Uudessa alakohdassa (d) määritellään “välittäjä” tahoksi, jota vakuutuksenottaja on nimennyt toimimaan välittäjänä vakuutuksenottajan ja vakuutuksenantajan välillä.
 3. Kohta 1-2: Alakohta 1, ensimmäistä lausetta on muutettu toimituksellisesti. Englanninkielisessä tekstissä sana “require” on korvattu sanalla ”demand”.
 4. Kohta 1-3: Alakohtaa 1 on muutettu uuden kohdan (d) “välittäjä” termin johdosta. Uusi alakohta 1 korvaa vanhat alakohdat 1 ja 2. Alakohta 2 (vanha alakohta 3), ensimmäinen lause - englanninkielisessä tekstissä on sana “requires” korvattu sanalla “demands”. Lisätty uudet alakohdat 3 ja 4. Alakohdan 3 mukaan välittäjä on valtuutettu vastaanottamaan vakuutusmaksujen palautuksia ja vakuutuskorvauksia. Alakohtaa 4 sovelletaan vakuutusmaksujen osalta. Sen mukaan vakuutuksenottaja voi maksaa vakuutusmaksun välittäjälle mutta maksu katsotaan maksetuksi vasta kun vakuutuksenantaja on vastaanottanut sen.
 5. Kohta 2-2: Uudessa alakohdan 1 toisessa lausessa todetaan, että osapuolet voivat sopimusteitse määrittää etuudelle kiinteän vakuutusarvon, jäljempänä “sovittu vakuutusarvo”, vrt. kohta 2-3. Tästä muutoksesta johtuen termi “taksoitettu” korvataan sanalla “sovittu” sekä tekstissä että selityksissä silloin kun termillä viitataan vakuutusarvoon. Tätä muutosta on tehty kohdissa: 2-3, 10-12, 12-7, 12-8, 12-11, 12-12, 14-1, 14-4, 17-8, 18-7, 18-42.
  Uudessa alakohdassa 2 todetaan, että vakuutussopimuksessa mainittu vakuutusmäärä/mainitut vakuutusmäärät katsotaan muodostavan sovitun vakuutusarvon/sovitut vakuutusarvot elleivät olosuhteet selvästi toisin osoita.
 6. Kohta 2-3: Ensimmäisen lauseen alkuosa on poistettu ja toimituksellisia muutoksia on tehty kohtaan 2-2 tehdyistä muutoksista johtuen.
 7. Kohta 2-17: Tämä uusi kohta vastaa  “Cefor rajoitus- ja irtisanomislauseke pakotteista johtuen 2014” – lauseketta.
 8. Kohta 3-15: Alakohdan 2 toisessa lauseessa määrätään nyt, että mikäli vakuutuksenantaja hyväksyy muiden vahinkojen torjuntaan tähtäävien ehtojen noudattamisen, tällaiset ehdot katsotaan olevan suojeluohjeita vrt kohta 3-22 ja kohta 3-25 alakohta 1. Alakohdan 3 uuden kolmannen lauseen mukaan voidaan lisäksi vähentää jäävahinkoon perustuvaa korvausta jos vakuutettu on laiminlyönyt ilmoittaa vakuutuksenantajalle alakohdan 1 toisen lauseen mukaisesti, että alus on siirtynyt ehdolliselle kulkualueelle ja vahinko on seurausta vakuutetun laiminlyönnistä noudattaa asianmukaista huolellisuutta. Alakohta 4 on uusi ja siinä todetaan, että mikäli vakuutuksenantajalle on alakohdan 1 mukaisesti asianmukaisesti ilmoitettu liikennöinnistä ehdollisella kulkualueella vakuutus pysyy voimassa edellyttäen, että vakuutuksenantajan mahdollisesti asettamia ehtoja noudatetaan. Alakohdan 5, ensimmäisessä lauseessa on englanninkielisessä tekstissä korvattu sana “permission” sanoilla “his consent”.
 9. Kohta 3-22: Alakohtaa 3 on muutettu. Aikasempi jääluokan vaikutusta koskeva sääntö on poistettu. Lisäksi uusi sääntö velvoittaa vakuutetun huolehtimaan siitä, että turvallisuusjohtamisjärjestelmä “sisältää ohjeita ja käsittelymenetelmiä voiteluöljyn, jäähdytysveden sekä kattilan syöttöveden käyttöä ja tarkkailua varten.” Tämä sääntö korvaa edellisen kohdassa 12-5 (f) sijainneen poikkeuksen koskien menetystä, joka johtuu voiteluöjyn, jäähdytysveden tai syöttöveden saastumisesta.
 10. Kohta 3-25: Alakohta 2, toinen lause koskien määräaikaiskatsastuksia poistetaan.
 11. Kohta 5-6: Eräpäivä muutetaan kuudesta viikosta neljään viikkoon.
 12. Kohta 8-1: Aikaisempi alakohta 1 on kirjoitettu uudestaan. Jälkimmäinen osa alakohdasta on lisätty ja alakohdassa ollut samastamista koskeva sääntö on siirretty kohtaan 8-3 alakohta 3. Aikaisempi alakohta 2, jossa oli viittauksia kohtaan 7-3 alakohta 1 sekä kohta 7-4 alakohta 6, on poistettu. Ensimmäinen viittaus korvataan uudella kohdalla 8-5.
 13. Kohta 8-2: Kohta 8-2 poistetaan ja korvataan uudella kohdalla koskien kolmannen osapuolen suojaamista vakuutuksenantajan sijaantulovaatimuksia vastaan.
 14. Kohta 8-3: Tämä kohta, joka koskee luvussa 3 ja kohdassa 5-1 olevien sääntöjen soveltamista on uusi. Alakohta 1 on identtinen poistetun kohdan 8-2, alakohta 1 kanssa kun taas kohtaa 8-2, alakohta 2, ei toisteta. Alakohta 3 vastaa samastamista koskevaa 2013 version kohtaa 8-1.
 15. Kohta 8-4: Tämä kohta vastaa 2013 version kohtaa 8-3. Sitä ei ole asiallisesti muutettu mutta englanninkielisessä tekstissä on sanat “any co-insured third party” korvattu sanoilla “the co-insured third party”.
 16. Kohta 8-5: Tämä kohta, joka koskee vaatimusten käsittelyä, korvauslaskelmia jne. on uusi. Kohta vastaa 2013 version  kohta 8-1 alakohtaa 2, jossa oli viittaus kohtaan 7-3, alakohta 1.
 17. Kohta 8-6: Tämä on uusi kohta. Tässä säädetään, että vakuutus on toissijainen myötävakuutetun kolmannen osapuolen ottaman toisen vakuutuksen suhteen. Tästä johtuen vakuutuksenantaja vastaa ainoastaan siltä osin kuin myötävakuutetulla kolmannella osapuolella ei ole katetta toisen vakuutuksen alla, vrt. 2-6, alakohta 2.
 18. Kohta 8-7: Tämä kohta vastaa 2013 version kohdaa 8-4. Kohdan otsikkoa on selvennetty siten, että kohta koskee sekä kiinnityksenhaltijoita että nimettyjä kolmansia osapuolia ja myös itse tekstiin on tehty muutoksia.
 19. Kohta 9-1: Norjankielinen käännös termeistä “päävakuutuksenantaja” ja “rinnakkaisvakuutuksenantajat” on poistettu alakohdista 1 ja 2.
 20. Kohta 10-1: Englanninkielisessä tekstissä on alakohdassa 2 (a) sana “supplies” korvattu sanalla “provisions”. Syy  tähän on, että sana “supplies” on liian laaja ja voi tahattomasti laajentaa kaskovakuutuksen poikkeusten soveltamisalaa. 
 21. Kohta 12-5: Kirjain (f) on poistettu, kts. muutokset kohdassa 3-22.
 22. Kohta 12-14: Toinen lause on muutettu. Sanat “ne yhteiset kulut, jotka riippuvat korjausajan pituudesta” korvataan sanoilla “kuivatelakointimaksuja ja laiturivuokria”.
 23. Kohta 12-15: Toinen uusi lause lisätty jossa painotetaan, että iäävahinkovähennykset tulevat lisäyksenä yleiseen kohdan 12-18, alakohta 1, mukaiseen omavastuuseen.
 24. Kohta 15-1: Alakohtaa 2 on toimituksellisesti muutettu. Englanninkielisessä tekstissä sana “are” on poistettu.
 25. Kohta 15-3: Alakohtaa 2 (b)  on toimituksellisesti muutettu. Viittaus kohtaan 14-1 (a) korvataan kirjaimella (b).
 26. Kohta 15-4: Alakohtaa 2 on muutettu. Kohtaan 3-25 tehtyjen muutosten perusteella viittaus kohtaan 3-25 alakohta 1 on poistettu.
 27. Kohta 15-5: Kohtaa on toimituksellisesti muutettu. Englanninkielisessä tekstissä sana “an” on korvattu sanalla “the”.
 28. Kohta 15-7: Kohtaa on muutettu lisäämällä sana “automaattisesti” sanan “välittömästi” sijaan jotta muotoilu olisi kohdan 15-6 mukainen.
 29. Kohta 15-8: Alakohtaa 1 muutetaan lisäämällä suluissa olevat sanat ensimmäisessä lauseessa. Lisäys on sanatarkasti sama mitä käytetään englantilaisissa ehdoissa ja selkeyttää milloin irtisanominen astuu voimaan. Alakohtaa 2 on kirjoitettu uudestaan. Nyt tämä asettaa vakuutuksenantajalle ainoastaan velvollisuuden parhaan kykynsä mukaisesti antaa ehdotuksen vakuutuksen jatkamisesta uusin ehdoin, jos olennaista, ja uudella vakuutusmaksulla edellyttäen, että sotariskivakuutuksen jatkaminen on käytännöllisesti ja kaupallisesti mahdollista.
 30. Kohta 15-22: Kohtaa on toimituksellisesti muutettu poistamalla viittaus poistettuun kohtaan 15-21.
 31. Kohta 16-6: Sana “taksoitettu” on korvattu sanalla “sovittu” kohtiin 2-2 ja 2-3 tehdyn muutoksen mukaisesti.
 32. Kohta 16-12: Alakohtaa 4, ensimmäinen lause, on toimituksellisesti muutettu. Loppuun on lisätty uusi lause selventämän, että vakuutuksenantajan vastuu on joka tapuksessa rajoitettu siihen mitä maksettaisiin jos työkategoria, josta vakuutuksenantaja vastaa olisi suoritettu erikseen. 
 33. Kohta 16-14: Alakohdassa 2 sana “taksoitettu” on korvattu sanalla “sovittu” kohtaan 16-6 tehdyn muutoksen mukaisesti.
 34. Kohta 17-3: Alakohtaa 2 on toimituksellisesti muutettu. Viittaus kohtaan 3-15, alakohta 3,  on korvattu kohdalla 3-15, alakohta 5. 
 35. Kohta 17-17: Otsikkoa ja kohdan tekstiä on muutettu jotta sitä voidaan soveltaa kaikkiin luvun 17 nojalla vakuutettuihin aluksiin. Muutokset ovat osittain toimituksellisia. Lisäksi on lisätty lause jossa termiä “käynti” on määritelty.
 36. Kohta 17-35: Alakohtaa 2 on muutettu lisäämällä uudet kohdat (d), (e) ja (f). Nämä kohdat ovat identtisiä aikaisemman alakohdan 3 vastaavien kohtien (b), (c) ja (a) kanssa. Alakohta 3 on näin ollen poistettu. Seuraava lause on lisätty uuteen kohtaan (d): “Käynnillä tarkoitetaan saapumista, ankkurointia, työskentelyä, purkua, lastausta ja lähtöä” vrt. vastaavat muutokset kohtaan 17-17.
 37. Kohta 17-61: Sana “taksoitettu” on korvattu sanalla “sovittu”. Muutos vastaa kohtaan 16-6 tehtyä muutosta.
 38. Kohta 18-1: Alakohdassa 1 (a) todettiin, että vakuutusmäärän tai määrien katsotaan muodostavan taksoitetun(t) vakuutusarvon(t) elleivät olosuhteet osoita toisin. Tästä on tehty yleissääntö jota on siirretty kohtaan 2-2, alakohta 2, ja täten poistettu kohdasta 18-1 (a). Tästä johtuen jäljelle jääneet alakohdat on numeroitu uudestaan. Alakohta 2 (b) on uusi. Tällä säännöllä selvennetään, että kappaleen 6 mukainen rakennusriskivakuutus kattaa myös lakot ja työsulut samalla tavalla kuin luvun 19, vrt. kohta 19-1 mukaisesti katetut rakennusriskit. Alakohtaan 1 (e) on lisätty uusi numero (3), joka on relevantti kappaleen 6 mukaiselle rakennusriskivakuutukselle. Vastaava muutos on tehty myös alakohtaan 2 (e). Lisäksi on muutettu kirjain (h):n alakohtia 1 ja 2 koskien toiminta-aluetta.
 39. Kohdat 18-48 ja 18-56: Sana “taksoitettu” on korvattu sanalla “sovittu”. Muutokset vastaavat  kohtaan 16-6 tehtyä muutosta.
 40. Kohta 18-21: Kirjain  (e) on poistettu, ks. muutokset kohdissa 3-22 ja 12-5 (f) .
 41. Kohta 18-34: Alakohtaa 1 on toimituksellisesti muutettu. Viittaus kohtaan 3-15, alakohta 2 on korvattu kohdalla 3-15, alakohta 3. 
 42. Luku 18: Sotariskejä koskevaa kappaletta 5 on laajennettu lisäämällä kaikki luvun 15 kohdat, joita on soveltuvin osin muutettu sopimaan offshore-rakenteiden sotariskivakuutukseen.Uusi rakennusriskejä  koskeva kappale 6 on myös lisätty.
 43. Kohta 19-2A: On lisätty uusi kohta koskien vakuutusmaksua kokonaishäviön sattuessa. Tämä kohta vastaa kohtaa 18-83.
 44. Kohta 19-8: Tätä kohtaa on toimituksellisesti muutettu. Sanat “kunkin yksittäisen” on korvattu sanalla “jokaisen”.
 45. Kohta 19-14: Kohtaa on muutettu. Tekstin saamiseksi yhteneväiseksi selitysten kanssa on lisätty uusi viimeinen lause, jossa todetaan että kohtaa 12-3 sovelletaan vakuutuskohteen uudelleenrakentamiseen/konvertointiin.
 46. Kohta 19-16: Kohtaa on toimituksellisesti muutettu vaihtamalla viittaus kohtaan 19-3 viittaukseksi kohtaan 19-2. 
 47. Kohta 19-17: Kohtaa on toimituksellisesti muutettu lisäämällä uusi (c).
 48. Kohta 19-21: Tätä lauseketta on muutettu ollakseen sanasta sanaan sama kuin kohta 18-98, alakohdat 5 ja 6. Toimituksellisten muutosten lisäksi on ainoa asiasisältöä koskeva muutos sanojen “urakoitsijoiden tai aliurakoitsijoiden” lisääminen alakohtaan 1 (a), (b) ja (d).

Yllä mainittujen muutosten yhteydessä on muutettu myös vastaavien kohtien  selityksiä. Samaan tapaan on muutokset tehty myös selitysten muihin kohtiin, joissa mainitaan muutetuissa kohdissa säädellyt seikat. Lisäksi selityksiin on tehty muutoksi useisiin kohtiin, joita ei ole muutettu mutta joiden osalta SRC katsoi, että aiempi selitys oli epäkäytännöllinen, harhaanjohtava tai saatettiin ymmärtää väärin. Tämä koskee seuraavia kohtia:

 1. Kohdat 2-8 ja 2-9: Selityksiä muutetaan poistamalla osan historiasta ja viittaukset Norwegian Shipowners’ Mutual War Risks Insurance Associationin luvun 15 mukaiseen erityiskatteeseen.
 2. Luku 3, kappale3: Kappaleen 3 johdantoa on muutettu. Kohtien 3-22 ja 3-25 selityksiä on uusittu vastaamaan suojeluohjeiden kehitystä.
 3. Kohta 5-13: Alakohdan 2 selitystä on muutettu. On lisätty uusia kommentteja ja esimerkkejä yleisten omavastuiden jakamisesta vastuun ja vahingon välillä sekä korvausten jaosta tässä suhteessa.
 4. Luku 7: Kaikkien kohtien selitykset sekä johdanto on uusittu.
 5. Kohta 12-1: Selityksissä on uusia kappaleita koskien sähkönkulutuksen käsittelemistä yleisenä korjauskuluna.
 6. Luku 15: Useimpien luvun 15 kohtien selityksiä on muutettu. Kaikki viittaukset Norwegian Shipowners’ Mutual War Risks Insurance Associationin ehtoihin (aikaisemmin viitattu Wpol.) poistetaan.

Selityksiä muutettaessa poistettiin myös aikaisemmin selityksiin sisältyneet kuvaukset kohtien historiallisesta taustasta selitysten lukemisen ja ymmär-tämisen helpottamiseksi.

Siltä osin kuin selityksissä olevia kohtia ei ole muutettu ei ole myöskään poistettu niihin liittyvä historiallinen tausta. Näiden kohtien selityksissä viitataan sekä niihin ehtoihin joita käytettiin ennen vuoden 1996 ehtoja eli the Norwegian Marine Insurance Plan of 1964 (the 1964 Plan) että monenlaisiin vakuutusehtoihin ja käytäntöihin. Vakuutusehtoihin joihin viitataan ovat Conditions for Hull Insurance issued by the Central Union of Marine Underwriters (Cefor) ja the Mutual Marine Insurance Associations’ Premium and Insurance Conditions (PIC). Lyhenne Cefor tarkoittaa Cefor Form 246 A Oct. 1995, kun taas PIC tarkoittaa the Mutual Marine Insurance Associations’ Premium and Insurance Conditions 1 January 1995.

Ehtojen ja selitysten kieli on englanti. Ehdot käännetään neljälle pohjoismaiselle kielelle.

Ehdot versio 2016 astuvat virallisesti voimaan 1. tammikuuta 2016. Muutokset merkitään sekä Ehtojen painettuihin että verkkoversioihin. Cefor on tekijänoikeuden haltija ja vastuussa Ehtojen painamisesta ja Ehtojen ja selitysten julkaisemisesta verkossa. Internet-osoite on www.nordicplan.org.Ehdot ovat saatavilla myös sovelluksena älypuhelimille ja tableteille.

Pysyvä tarkastuskomitea (Standing Revision Committee) haluaa lopuksi todeta, että Ehdot ovat kokoelma standardivakuutusehtoja ja täten pelkästään esimerkinomaisia. Ehdot eivät sido tämän sopimuksen osapuolia. Vakuutussopimuksesta neuvottelevat osapuolet ovat täysin vapaita sopimaan muista vakuutusehdoista ja muuttamaan mitä tahansa Ehtojen osaa ja sen kohtia.

Oslo, 15. syyskuuta 2015
Trine-Lise Wilhelmsen, Puheenjohtaja
Hans Jacob Bull, Puheenjohtaja
Kaja de Vibe Malling, Sihteeri