Translations

Scroll to the top

Forord

Nordisk Søforsikringsplan af 2013, Version 2016
Baseret på Norsk Søforsikringsplan af 1996, Version 2010

Grundlaget for Nordisk Søforsikringsplan af 2013 er den aftale, som blev indgået den 3. november 2010 (ændret 16 april 2013) mellem:
The Nordic Association of Marine Insurers (Cefor)
og
Danmarks Rederiforening,
Rederierna i Finland,
Norges Rederiforbund, og
Svensk Sjöfart.

Aftalen fastlægger at titlen på dette dokument skal være “The Nordic Marine Insurance Plan of 2013” med følgende undertitel; “Based on the Norwegian Marine Insurance Plan of 1996, Version 2010” (herefter “Planen”).

Ifølge aftalen blev der nedsat en permanent revisionskomite (Standing Revision Committee - SRC) med det formål at udarbejde Planen. Aftalens parter kan komme med forslag til ændringer i Planen. Såfremt medlemmerne vedtager at der skal foretages ændringer, skal SRC udarbejde forslag til ændringerne til Plan teksten og kommentarerne hertil på engelsk.

For Version 2016 blev følgende medlemmer af SRC udpeget:

Formænd
Trine-Lise Wilhelmsen, Professor, LL.D., Direktør for Det Skandinaviske Søretsinstitut
Hans Jacob Bull, Professor Emeritus, Det Skandinaviske Søretsinstitut 

Sekretær
Kaja de Vibe Malling, PhD stipendiat, Det Skandinaviske Søretsinstitut

The Nordic Association of Marine Insurers (Cefor)
Haakon Stang Lund, Legal Counsel, Norwegian Hull Club
Johan Kahlmeter, Marine Claims Manager, The Swedish Club
Olli Kytö, Director, Alandia Insurance
Sveinung Måkestad, Vice President, Gard
Hanne Rydelsborg, Senior Claims Handler, Codan Marine
Roar Sanden, Lawyer & Director Adjusting, Norwegian Hull Club
Nicolas Wilmot, Special Advisor, Gard (deltagende stedfortræder)
Jan-Hugo Marthinsen, Vice President, Gard (Kapitel 18 ændringer)

Nordiske rederiforeninger
Karoline Bøhler, Attorney-at-Law, Insurance and CSR Manager, Norges Rederiforbund
Bjarte Thorsen, Senior Vice President, Kristian Gerhard Jebsen Skipsrederi
Hogne Nesse, Head of Department, Insurance/Claims, Høegh Autoliners
Örjan Karlsson, Manager Marine Insurance, Stena Rederi
Elsebeth Grosmann-Huang, Senior Executive, J.Lauritzen
TapaniVoionmaa, Executive Vice President, Finnlines
Marthe Romskoug, General Manager, Wilhelmsen Insurance Services (deltagende stedfortræder)
Frode Berg, Claims Director, Willis (Kapitel 18 ændringer)

Nordisk Dispachør
Bjørn Slaatten, Dispachør 

SRC besluttede at ændringerne i Planens tekst og kommentarer i relation til Nordisk Søforsikringsplan af  2013 skulle fremgå af teksten og være fremhævet i indledningen. 

SRC har godkendt følgende ændringer som indarbejdes i Planen Version 2016:

 1. Udtrykket “police” er erstattet med udtrykket “forsikringsaftale” i teksten og Kommentarerne i de tilfælde hvor udtrykket henviser til hele forsikringsaftalen og ikke kun til den individuelle bekræftelse. Denne ændring er foretaget i §§ 4-8, 5-3, 8-2, 12-15, 12-16, 12-18, 13-4, 14-1, 14-2, 15-3, 15-15, 16-4, 16-6, 16-7, 16-12, 17-1, 17-3, 17-15, 17-18, 17-28, 17-31, 17-34, 17-55, 18-1, 18-32, 18-33, 18-38, 18-39, 18-40, 18-46, 18-48, 18-49, 18-54, 19-2, 19-5, 19-8, 19-9, 19-10, 19-25, og 19-26.
 2. § 1-1: Der er foretaget ændringer i den engelske teksten, som er uden indflydelse på den danske oversættelse. Definitionerne af “tab” og “partikulært tab” i afsnit (d) og (e) er fjernet. Det nye afsnit (d) definerer “mægler” som den enhed der er instrueret af den person som effektuerer forsikringen til at agere som en mellemmand mellem den som effektuerer forsikringen og assurandøren.
 3. § 1-2: Stykke 1, første sætning er ændret redaktionelt. Ordet “forlange” er udskiftet med “kræve”.
 4. § 1-3: Stykke 1 er omskrevet som følge af den nye definition af “mægler” i § 1-1, afsnit (d). Det nye stykke 1 afløser de tidligere stykker 1 og 2. I stykke 2 (tidligere stykke 3), første sætning, erstattes ordet “forlange”  med “kræve”. Nyt stykke 3 og 4 er tilføjet. Stykke 3 autoriserer mægleren til at modtage tilbagebetalinger af præmier eller afregninger af skade. Stykke 4 vedrører betaling af præmier. Det fastslås at den person som  effektuerer forsikringen må afregne forsikredes præmie-tilgodehavender gennem en mægler, men betalingen anses først gennemført når den er modtaget af assurandøren.
 5. § 2-2: Et nyt stykke 1, anden sætning, fastslår at parterne kan fastsætte forsikringsværdien til et bestemt beløb ved aftale, herefter omtalt som “aftalt forsikringsværdi”, jf. § 2-3. På grundlag af denne ændring er udtrykket “takseret” erstattet med “aftalt” i teksten og Kommentarerne hvor dette udtryk henviser til forsikringsværdien. Denne ændring er foretaget i §§ 2-3, 10-12, 12-7, 12-8, 12-11, 12-12, 14-1, 14-4, 17-8,  18-7, 18-42.
  Det nye stykke 2 fastslår at forsikringssummen eller forsikringssummerne i aftalen skal anses for at være aftalt(e) forsikringsværdi(er) medmindre omstændighederne tydeligt taler imod.
 6. § 2-3: Første del af sætningen er ophævet og redaktionelle ændringer er foretaget som konsekvens af ændringerne i § 2-2.
 7. § 2-17: Den nye klausul er enslydende med Cefor Sanction Limitation and Exclusion Clause af 2014.
 8. § 3-15: Stykke 2, anden sætning medfører fremover at hvis assurandøren skulle give tilladelse under forudsætning af overholdelse af andre betingelser med det formål at forhindre tab, så skal sådanne betingelser anses for sikkerhedsforskrifter, jf. § 3-22 og § 3-25, stykke 1. Et nyt stykke 3, tredje sætning, medfører en yderligere reduktion af krav som opstår som følge af isskade hvor den forsikrede har undladt at underrette assurandøren om at skibet er kommet ind i betinget fartområde i overensstemmelse med stykke 1, anden sætning, og skaden er en følge af den forsikredes mangel på udvisning af rettidig omhu. Stykke 4 er ny og fastslår at forsikringen fortsætter uændret hvis den forsikrede har givet varsling i overensstemmelse med stykke 1, dog altid under forudsætning af at han overholder alle betingelser, hvis nogen, fastsat af assurandøren. I stykke 5, første sætning, er ordet “tilladelse” udskiftet med “sit samtykke”.
 9. § 3-22: Stykke 3 er ændret. Den tidligere regel vedrørende effekten af isklasse er ophævet. Ydermere pålægger en ny regel den forsikrede en pligt til at sikre at skibets Safety Management System “inkluderer instruktioner og procedurer for anvendelse og overvågning af smøreolie, kølevand og kedel fødevand”. Denne regel erstatter den tidligere undtagelse i § 12-5 afsnit (f) for ansvar for tab på grund af at smøreolie, kølevand eller fødevand skulle blive forurenet.
 10. § 3-25: Stykke 2, anden sætning, henvisning til periodiske besigtelser er ophævet.
 11. § 5-6: Forfaldstiden er ændret fra 6 til 4 uger.
 12. § 8-1: Tidligere stykke 1 er omskrevet. Den sidste del af stykket er tilføjet og bestemmelsen om identifikation i den tidligere klausul er flyttet til § 8-3, stykke 3. Tidligere stykke 2 som indeholdt henvisning til § 7-3, stykke 1, og til § 7-4, stykke 6, er ophævet. Den første henvisning er erstattet af den nye § 8-5.
 13. § 8-2: § 8-2 er ophævet og erstattet med en ny klausul med henblik på beskyttelse af tredje parter mod subrogations krav fra assurandøren.
 14. § 8-3: Denne klausul om anvendelse af reglerne i Kapitel 3 og § 5-1 er ny. Stykke 1 er identisk med den ophævede § 8-2, stykke 1, mens den ophævede § 8-2, stykke 2, ikke er gentaget. Stykke 3 svarer til identifikationsbestemmelsen som findes i § 8-1 sidste del i 2013 Versionen. 
 15. § 8-4 Denne klausul svarer til § 8-3 i 2013 Versionen. Indholdet er ikke ændret, men ordene “enhver medforsikret tredjemand” er erstattet med ordene “den medforsikrede tredjemand”.
 16. § 8-5: Denne klausul med henblik på sagsbehandling, kravsopstilling mv. er ny. Den svarer til bestemmelsen i § 8-1, stykke 2, i 2013 Versionen, som indeholder en reference til § 7-3, stykke 1.
 17. § 8-6: Denne klausul er ny. Bestemmelsen foreskriver at forsikringen er subsidiær til anden forsikring som den medforsikrede tredjemand har tegnet. Heraf medfører at assurandøren kun er ansvarlig i det omfang hvor den medforsikrede tredjemand ikke har opnået dækning under anden forsikring, jf. § 2-6, stykke 2.
 18. § 8-7: Klausulen svarer til § 8-4 i 2013 Versionen. Klausulens overskrift er blevet ændret for at tydeliggøre at den er gældende for både panthavere og navngivne tredjemænd, og der er også visse modifikationer i teksten. 
 19. § 9-1: Redaktionel ændring i den engelske udgave.
 20. § 10-1: I stykke 2, afsnit (a), erstattes ordet “supplies” med “provisions”. Årsagen er at ordet “supplies” dækker for bredt og kan utilsigtet udvide området for undtagelse for forsikringsdækning under kaskopolicen. I den danske oversættelse er udtrykker “proviant” bibeholdt.
 21. § 12-5: Afsnit (f) er ophævet, jf. ændringerne i § 3-22.
 22. § 12-14: Anden sætning er ændret. Ordene “de fællesomkostninger, der er afhængige af reparationstidens længde” erstattes med “dokomkostninger og kajleje”.
 23. § 12-15: En ny sætning, som understreger at fradrag for isskade kommer i tillæg til den generelle selvrisiko under § 12-18, stykke 1, er tilføjet.
 24. § 15-1: Afsnit 2. Der er foretaget en redaktionel ændring i den engelske teksten, som er uden indflydelse på den danske oversættelse.
 25. § 15-3: Stykke 2, afsnit (b) er redaktionelt ændret. Henvisning til § 14-1, afsnit (a) er udskiftet med afsnit (b).
 26. § 15-4: Stykke 2 er ændret. Som følge af ændringerne i § 3-25 er henvisningen til § 3-25, stykke 1, ophævet.
 27. § 15-5: Klausulen er redaktionelt ændret. Ordene “en forsikring” er ændret til “forsikringen”.
 28. § 15-7: Klausulen er ændret ved at indsætte “automatisk” i stedet for “umiddelbart” for at få ordlyden til at være i overensstemmelse med § 15-6.
 29. § 15-8: Stykke 1 er ændret ved at indføje ordene i parantes i første sætning. Tilføjelsen er ordret de samme som er anvendt i de engelske betingelser og tydeliggør hvornår opsigelsen har effekt. Stykke 2 er omskrevet. Det påfører nu kun assurandøren en bedst mulig bestræbelse på at fremsætte et forslag om fortsat forsikring på nye betingelser, hvis relevant, og med en ny præmie, forudsat det er praktisk og kommercielt muligt at fortsætte krigsforsikringen.
 30. § 15-22: Klausulen er redaktionelt ændret ved at ophæve henvisningen til den ophævede § 15-21. 
 31. § 16-6: Ordet “takseret” er udskiftet med “aftalt” i overensstemmelse med ændringen i § 2-2 og § 2-3.
 32. § 16-12: Stykke 4 er redaktionelt ændret. En ny sidste sætning er tilføjet for at klargøre at assurandørernes ansvar i alle tilfælde er begrænset til hvad der skulle have været betalt såfremt den kategori af arbejde for hvilken assurandøren er ansvarlig for var blevet udført separat. 
 33. § 16-14: Udtrykket “takseret” er udskiftet med “aftalt” i stykke 2 i overensstemmelse med ændringen i § 16-6.
 34. § 17-3: Stykke 3 er redaktionelt ændret. Henvisningen til § 3-15, stykke 3 er erstattet med § 3-15, stykke 5.
 35. § 17-17: Overskriften og klausulen er ændret således at den er gældende for alle typer skibe forsikret under Kapitel 17. Ændringerne er delvis redaktionelle. Ydermere er der tilføjet en ny sætning som definerer begrebet “anløb”.
 36. § 17-35: Stykke 2 er ændret ved at tilføje nye afsnit (d), (e) og (f). Disse afsnit er identiske med det tidligere stykke 2 afsnit (b), (c) og (a). Stykke 3 er som følge heraf ophævet. Følgende sætning er tilføjet til det nye afsnit (d): “Med et anløb menes ankomst, ankring, arbejdsudførelse, losning, lastning og afgang”, jf. den tilsvarende tilføjelse til § 17-17.
 37. § 17-61: Udtrykket “takseret” er udskiftet med “aftalt” i overensstemmelse med ændringen i § 16-6.
 38. § 18-1: Afsnit (a) i stykke 1, fastslog at forsikringssummen eller forsikringssummerne skulle anses som den eller de takseret forsikringsværdi(er) medmindre omstændighederne taler imod. Denne bestemmelse er lavet generel og flyttet til § 2-2, stykke 2, og derfor slettet i § 18-1, afsnit (a). Som en konsekvens heraf, er nummereringen af de resterende stykker ændret. Afsnit (b), stykke 2, er ny. Denne tilføjelse gør det klart at nybygningsforsikring under sektion 6 også dækker strejker og lockouts på samme måde som en nybygnings-forsikring under Kapitel 19, jf. § 19-1. I afsnit (e) er et nyt nummer (3) tilføjet i stykke 1, som er relevant for nybygningsforsikring dækket i henhold til Sektion 6. En tilsvarende ændring er også foretaget i afsnit (e), stykke 2. Ydermere er afsnit (h), stykke 1 og 2, ændret vedrørende operationsområdet.
 39. § 18-48 og 18-56: Udtrykket “takseret” er ændret til “aftalt”. Disse ændringer er i overensstemmelse med ændringerne i § 16-6. 
 40. § 18-21: Afsnit (e) er slettet, jf. ændringerne i § 3-22 og § 12-5 (f).
 41. § 18-34: Stykke 1 er ændret redaktionelt. Henvisningen til § 3-15, stykke 2 er udskiftet med § 3-15, stykke 3.
 42. Kapitel 18: Afsnit 5 om krigsforsikring er udvidet ved at inkorporere alle klausuler fra Kapitel 15 for at passe til krigsforsikring af MOUs. En ny Sektion 6 vedrørende konstruktionsforsikring er ligeledes tilføjet.
 43. § 19-2A: En ny klausul vedrørende præmie i tilfælde af totaltab er tilføjet. Den nye klausul er i overensstemmelse med § 18-83. 
 44. § 19-8: Denne klausul er ændret redaktionelt. Ordene "hvert enkelt havari" er udskiftet med "hvert havari". 
 45. § 19-14: Denne klausul er ændret. For at bringe teksten i overensstemmelse med Kommentarerne er en ny sætning tilføjet. Denne fastslår at § 12-3 skal gælde ved genopbygning/ombygning af den forsikrede genstand.
 46. § 19-16: Klausuler er ændret redaktionelt ved henvisning til § 19-3 ændres til § 19-2. 
 47. § 19-17: Klausulen er ændret redaktionelt ved at indsætte et nyt stykke (c).
 48. § 19-21: Denne klausul er ændret til at være ordret den samme som § 18-98, stykke 5 og 6. Bortset fra rene redaktionelle ændringer, er den eneste reelle ændring at ordene “leverandører eller underleverandører” er tilføjet i stykke 1, afsnit (a), (b) og (d).

I forbindelse med ovenstående ændringer, har der også været ændringer i Kommentarerne til de respektive klausuler. Ændringer er ligeledes foretaget i Kommentarer til andre klausuler, hvor forhold reguleret af ændrede klausuler er nævnt. Ydermere er der foretaget ændringer adskillige steder i Kommentarerne til klausuler som ikke er ændrede, og hvor SRC har fundet tidligere kommentarer upraktiske, misledende eller hvor disse kunne misforstås. Dette vedrører følgende tilfælde:

 1. § 2-8 og 2-9: Kommentarerne er ændret ved at fjerne noget af historikken samt referencer til den særskilte dækning i Den Norske Krigsforsikring for Skib i Kapitel 15.
 2. Kapitel 3, Sektion 3: Introduktionen til Sektion 3 er ændret. Ydermere er Kommentarerne til § 3-22 og § 3-25 omskrevet og rettet ind til udviklingen i Sikkerhedsforskrifterne.
 3. § 5-13: Kommentarerne til stykke 2 er ændret. Der er nye kommentarer og eksempler på beregning af fælles selvrisici mellem ansvar og skade, samt fordeling af erstatningsbeløb i disse tilfælde.
 4. Kapitel 7: Kommentarerne til alle klausuler så vel som introduktionen er omskrevet.
 5. § 12-1: Der er nye paragraffer i Kommentarerne med henblik på forbrug af elektricitet som værende en fælles omkostning.
 6. Kapitel 15: Kommentarerne til de fleste klausuler i Kapitel 15 er ændret. Alle referencer til betingelserne for Den Norske Krigsforsikring for Skib (tidligere omtalt som Wpol.) er slettet.

Da ændringerne til Kommentarerne blev foretaget, blev forklaringen om den historiske udvikling af klausulerne som tidligere var indeholdt i Kommentarerne ligeledes slettet. Dette blev gjort for at lette læsning og forståelse af Kommentarerne.

I de klausuler hvor der ikke har været foretaget ændringer i Kommentarerne, er den historiske udvikling dog ikke fjernet. I Kommentarerne til disse klausuler findes referencer til både Planen som var i brug før 1996 Planen, Norsk Søforsikrings Plan af 1964 (1964 Planen), samt forskellige forsikringsvilkår og forsikringspraksis. De forsikringsbetingelser der refereres til er Betingelserne for kaskoforsikring udstedt af Sjøassurandørernes Centralforening (Cefor) og De gensidige skibsassuranceforeningers Præmie- og forsikringsvilkår (PIC). Forkortelsen Cefor står for Cefor Form 246 A Okt. 1995, mens PIC står for De gensidige skibsassuranceforeningers Præmie- og forsikringsvilkår 1 januar 1995.

Sproget i Planen og Kommentarerne er engelsk. Planen vil blive oversat til 4 af de Nordiske sprog.

Planen Version 2016 træder officielt i kraft 1. januar 2016. Ændringerne er markeret i både den trykte version og i webversionen af Planen.
Cefor er ejer af copyright og ansvarlig for trykning af Planen og for publikation af web udgaven af Planen og Kommentarerne. Internet adressen er www.nordicplan.org. Planen kan også fås på en App for smartphones og tablets.

Endelig ønsker SRC at understrege at Planen er et sæt af standard police vilkår og derfor kun illustrerende. Planen er ikke bindende for parterne i sådan aftale. Parter som forhandler en forsikringsaftale er fuldstændig frie til at aftale andre forsikringsvilkår eller til at modificere enhver del af Planen og dens klausuler.

Oslo, 15. september 2015
Trine-Lise Wilhelmsen, Formand
Hans Jacob Bull, Formand 
Kaja de Vibe Malling, Sekretær